تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد ۱۸۶،۱۸۷ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم


شماره: ۱۶۰۰۲/۱۴۴/۲۱۳

تاریخ: ۱۶/۰۲/۱۳۸۸

پیوست: دارد
بخشنامه
 
۰۱۲
۸۸
۱۸۷و۱۸۶
م
 
مخاطبین اصلی/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان …..
موضوع
تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد ۱۸۶،۱۸۷ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو بخشنامه شماره ۶۹۱۹۴ مورخ ۵/۸/۸۶ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد ۱۸۶،۱۸۷ وتبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری ۸۷/۲۳۰۳__۳ (ماده ۱۸۷ دستی)، ۸۷/۲۳۰۳__۳ (ماده ۱۸۷ ماشینی)، ۸۷/۲۳۰۶__۳ (ماده ۱۸۶) و ۸۷/۲۳۰۷__۳(تبصره ۱ ماده ۱۸۶) و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند.
۱- با تـوجه بـه ایـنکه فـرمهای مـذکور دارای شـماره سـریال اخـتصاصـی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند.
۲- تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد.
۳- برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاما از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند ۲ قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد.
۴- توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفا پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند.
۵- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد.
۶- در صـورتیکه مـوردی از مفـقودی فـرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مودی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مودی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمنا مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد.
۷- ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
شماره:۶۹۱۹۴
تاریخ:۰۵/۰۸/۱۳۸۶
پیوست:
                                                            
بخشنامه
                                                                       
۰۰۱
۸۶
۱۸۷، ۱۸۶ و تبصره یک ۱۸۶
م
  
مخاطبین اصلی/ ذینفعان
 
 اداره کل امور مالیاتی
موضوع
استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد ۱۸۶،۱۸۷ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
نظر به اینکه فرم گواهی های مالیاتی موضوع مواد ۱۸۶،۱۸۷ و تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در راستای برنامه استاندارد سازی فرمهای مالیاتی تغییر نموده است، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی از اول آذر ماه ۱۳۸۶ فرمهای جدید را جایگزین فرمهای قبلی نمایند. مشخصات ایمنی و همچنین مکانیزم هایمربوط به توزیع و نحوه استفاده از فرمهای مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:
الف- مشخصات ایمنی فرمها:
۱- کاغذ فرم از نوع واتر مارک بوده و آرم چاپخانه در خمیر کاغذ قابل رویت می باشد.
۲- در قسمت فوقانی سمت راست گواهی، آرم سازمان به رنگ قرمز حک شده است. این آرم یک نوع سپر ایمنی حرارتی است که ضمن اصـطـکـاک(مـثلا تا تـماس انـگشـت) مـحو گـردیده و دوباره شکل اولیه خود را پیدا می نماید.
۳- آرم سازمان امور مالیاتی کشور با مرکب مخفی در متن فرم چاپ شده و با استفاده از چراغ UV به رنگ سبز قابل رویت می باشد.
۴- وجود رشته های فیبر حساس به نور UV در داخل کاغذ مستتر است که با تاباندن چراغ به رنگهای سبز و آبی و قرمز قابل رویت می باشد.
ب- نحوه توزیع و بکار گیری فرمها:
۱- فرم گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم در دو نوع دستی و ماشینی طراحی شده است که بر حسب  نیاز به ادارات کل امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
۲- از آنجائیکه اوراق مذکور دارای شماره سریال اختصاصی و منحصر به فرد می باشند، لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا آمار ورودی و خروجی فرمها از طریق شماره سریال با اخذ رسید از مسئولین مربوطه در هر زمان قابل کنترل باشد. نرم افزار مربوط به نحوه توزیع فرمهای فوق الذکر پیوست می باشد.
۳- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش و یا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی و مسئول حراست اداره کل با تنظیم صورت جلسه ای (رونوشت به دفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد.
با توجه به اهمیت این فرمها، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در نگهداری آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند لیکن چنانچه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل ذیربط طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی و مسئول واحد حراست رسیده باشد مراتب را با ذکر شماره سریال و نوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دفتر خدمات مالیاتی و رونوشت آن را جهت پیگیری به دادستانی انتظامی ارسال نمایند.
 4- اعتبار گواهی هایی که بر اساس فرمهای قبلی تا پایان آبان ماه ۱۳۸۶ صادر می گردد، طبق مقررات فقانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند.
ضمنا ادارت کل امور مالیاتی هر گونه نظر و پیشنهاد اصلاحی در خصوص گواهی های مذکور و فرآیند های مربوط به آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند تا در چاپ های بعدی مورد توجه قرار گیرد. 
 
علی اکبرعرب مازار
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
  
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۸۶- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا…
 ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi