برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور

برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور


شماره:۵۴۴۱/۲۱۰

تاریخ:۰۱/۰۳/۱۳۸۹

پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۰۸
۸۹
بودجه سال ۱۳۸۹
ب
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
جزء” ز” بند ۴- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حـقـوقـی فـی مـابیـن دولـت (وزارتخـانه ها و مـوسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام(بر مبنای چهل درصد”۴۰%” ) و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام،مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
جزء ” و” بند ۷- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۸۹، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲,۵۰۰,۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.
جـزء ز بند ۷-  در سـال ۱۳۸۹، در مـاده (۸۵) قـانون مـالـیاتهـای مـستـقیم عبارت زیر جایگزین عبارت” قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰″ می گردد:
“وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)،(۲)،(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات،اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی”
جزء “ک” بند ۷- فرزندان شهدا،از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان ۵۰% به استثناء معافیت از مالیات حقوق،دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی،تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند.
پاراگراف جزء “ح” بند۸- از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیأت واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
جزء” ط” بند ۸- به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی)از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
جزء “ک” بند ۸- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است،به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی،مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی( سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قـانـون مـالیـاتهای مـستقیم مـصوب اسـفند مـاه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
جزء “الف” بند ۹- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ و تـغـییرات (الـحاقیه هـا و اصـلاحـیه های آن) در سال ۱۳۸۹ تنفیذ می گردد.
تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد.
جزء “ب” بند ۱۵ و ردیف “۱” آن- وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال ۱۳۸۹ را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که:
۱- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) موضوع این قانون تحقق یابد
بند۱۷- بندهای ۶,۵ (اجزاء “ج” و “د”)،۴۷,۳۸,۲۳ ( با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع) و ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بندهای ۳۰,۲۸,۱۹,۱۸,۱۲ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۹ تنفیذ می گردد.
بند ۵ بودجه سال ۱۳۸۸ (تنفیذی)- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قـسـمـتـی از اعـتبـارات آنـها از مـحل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)،(۳)،(۴)و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
بند ۳۸ بودجه سال ۱۳۸۸ (تنفیذی)- هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی،فرهنگی،بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط به عـنوان هـزینه قابـل قبول اشـخـاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد.
بند۱۲ بودجه سال ۱۳۸۷(تنفیذی)- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال ۱۳۸۷ علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۶ حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی( سود ویژه) سال ۱۳۸۶ خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
ردیف ۵ جدول شماره ۲۵(جداول پیوست بودجه مرتبط با ارزش افزوده)- درآمدهای موضوع بند الحاقی ۱ در مورد جزء “و” تعرفه برخی عوارض شهرداری ها در سال ۱۳۸۹
۲- عوارض سالیانه انواع خودرو ۵/۱ در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و ۵/۱ در هزار ارزش خودروهای وارداتی
– ضمائم تغییرات متفرقه در بودجه سال ۸۹ مرتبط با ارزش افزوده: افزایش عوارض خروج از کشور به دلیل افزایش عوارض خروج هوایی از ۲۵۰ هزار ریـال به ۵۰۰ هـزار ریـال و عـوارض خـروج زمیـنی و دریایی از ۵۰ هزار به صد هزار ریال می باشد به استثنای زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات و مشمولین تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
جزء “الف” بند ۲- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(۵) و پیوست شماره(۲) در سال ۱۳۸۹ وصول و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۹ و بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
۱- به موجب شماره طبقه بندی ۱۱۰۱۰۲ مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم
 
۲- به موجب شماره طبقه بندی۱۱۰۵۰۱ مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش
 
۳- به موجب شماره طبقه بندی ۱۱۰۵۰۵ مالیات موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
 
۴- به موجب شماره طبقه بندی ۱۱۰۵۰۶ مالیات بر فروش سیگار- بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری مصوب ۲۲/۶/۷۴ و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات
 
۵- به موجب شماره طبقه بندی ۱۳۰۱۰۱ سود سهام ابرازی(۴۰درصد سود ویژه و سود سهام دولت) کلیه شرکتهای دولتی
 
۶- به موجب شماره طبقه بندی ۱۳۰۴۰۵ نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور(موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد)
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی*          2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۱/۱/۱۳۸۹
مدت اجراء: یکسال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:ندارد
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
 ماده ۴۵- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار(۰۰۰/۲۵۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبل…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi