قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*بخشنامه در خصوص تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1

بخشنامه شماره211/4360 تاریخ:1381/07/07

شماره: 4360/211

تاریخ: 07/07/1381

*بخشنامه در خصوص تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1


 

شماره: 4360/211
تاریخ: 07/07/1381
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
اداره کل
دفتر
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138و تبصره 1 آن به عمل آمده است ، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می گردد: 1- براساس مفاد ماده 138اصلاحی ، منحصرا شرکت های تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. 2- آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه ، بازسازی ، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138اصلاحی بهره مند شود: 1-2- قبل از شروع به اجرای طرح ، گزارش توجیهی فنی ، اقتصادی و مالی مربوط به طرح توسعه ، تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید را ” در قالب طرح سرمایه گذاری معین ” به وزارتخانه ذیربط تسلیم و مجوز لازم را تحصیل کرده باشد. 2-2 هزینه های ” طرح سرمایه گذاری ” باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک مشخص شده باشد . 3-2 انجام هزینه های هر طرح باید در حساب های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری مربوط باشد . 4-2 چنانچه طی دوره اجرای طرح ، هزینه های مربوط به هر سرفصل بیشتر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح ، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی ، هزینه های انجام شده مورد تائید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد . 2-5- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد. 6-2- شرکت برای هر سرمایه گذاری ، حداکثر تا چهار سال متوالی می تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعداز آن قابل اعمال خواهد بود. 7-2- موضوع طرح باید ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در “طرح سرمایه گذاری ” به بهره برداری رسیده و در هر صورت این مدت نمی تواند بیش از پنج سال از اولین سال شروع اجرای طرح باشد. 3- در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرح های سرمایه گذاری دریک سال مالی مازاد برسود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعد قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود . 4- جهت روشن شدن بیشتر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده در فرض های مختلف به شرح زیر محاسبه می شود: شرکتی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه و در سال 1381 مجوز مربوطه را اخذ نموده و اطلاعات مربوطه به هزینه های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد. برای محاسبه مالیات: 1-4-عملکرد سال 1381 ، چون هزینه های انجام شده بیش از سود ابرازی است ، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصدی به شرح زیر می باشد. 312/5=25%X50%X2500 2-4– عملکرد سال 1382 ، سود ابرازی بیش از هزینه انجام شده طرح طی سال مورد بحث می باشد ، لذا مبلغ 500میلیارد ریال از هزینه های سال قبل نیز می تواند از معافیت این ماده بهره مند شود. 250=25%X50%X(500+1500) 3-4– عملکرد سال 1383 ، سود ابرازی بیش از هزینه های انجام شده می باشد بنابراین فقط آن قسمت از سود ابرازی حداکثر معادل هزینه های انجام شده از معافیت مالیاتی بهره مند می شود. 1000=(25%X2000)+(25%X50%X4000) 4-4 – عملکرد سال 1384 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده نمی تواند از معافیت موضوع ماده 138استفاده نماید زیرا سال 1384 آخرین سال برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد. 4-5 نظر به اینکه سود ابرازی ، با تسلیم اظهارنامه ، یا ترازنامه و حساب و سود وزیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می شود ، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود وزیان در فرجه قانونی ، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر ، برای همان سال عملکرد خواهد بود. 4-6 چنانچه مودی اظهارنامه مالیاتی مربوطه را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نموده لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی الراس تشخیص شود، بشرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره مند خواهد شد. 5- راجع به مقررات تبصره 1 ماده 138اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره ، علاوه بروصول معادل مبلغ معافیت های مالیاتی منظور شده ، موضوع متن ماده اخیر الذکر از تاریخ سررسید پرداخت آن مالیات ها ، جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هرماه وصول خواهد شد. 6- سرمایه گذاری طرح پس از رسیدگی باید مورد تایید اداره امور مالیاتی یا حسابرس حسب مورد قرار گیرد . 7- چنانچه شرکت ، اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحد صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارتخانه ذیربط اخذ نموده و اقدام به اندوخته کرده باشد موضوع تابع مقررات ماده 138و تبصره یک و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود.
 
 
عیسی شهسوار خجسته
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 138 – حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م…

  ماده 138 مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *