بخشنامه های مالیاتی

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور

269

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور


 

شماره :8040/1990/211
تاریخ :13/05/1383
پیوست:دارد
 
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امورمالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده اموراقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده اموراقتصادی
 
 پیــرو بـخشـنامـه شـماره 2183/471-211 مـورخ 21/2/1383 بـه پـیوست تـصویر تصویب نامـه شـمـاره 21135/ت 31011هـ مورخ 24/4/1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.
 
 
علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی
 
 
شماره: 21135/31011هـ
تاریخ :24/04/1383
پیوست:
 
 
وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
هـیئـت وزیـران درجـلسـه مـورخ 21/4/1383 بـا تـوجـه بـه نـظر رییـس مـجلس شـورای اسـلامی ، مـوضـوع نـامـه شـمـاره 19563/6831 هـ/ب مـورخ 23/3/1383 تصویب نمود:
در مـاده (3) آییـن نامـه اجـرایـی مـاده (4) قـانـون تـنـظیم بخــشی از مـقررات تـسهـیل نـوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370هـ مورخ 2/2/1383 عبارت “ و هرسال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ حذف می گردد.
 
 
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
 
شماره:2183/ 471/211
تاریخ: 21/02/1383
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
 
تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370هـ مورخ 2/2/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده(4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تـسهـیل نـوسـازی صـنایع کـشور و اصـلاح مـاده (113) قـانون بـرنامه سـوم توسـعـه اقتـصادی، اجتـماعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5/2/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 138 – حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م…

  ماده 138 مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر…
  ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *