بخشنامه شماره 4275 تاریخ 1381/02/02

بخشنامه در خصوص آئین نامه اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت

بخشنامه در خصوص آئین نامه اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت


شماره :4275
تاریخ :02/02/1381
پیوست:دارد
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
در اجرای ماده 4 لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 شورای انقلاب و ماده (6) آئین نامه اجرائی شماره 35950 مورخ 1/7/1370 بدینوسیله آئین نامه اصلاحی شماره 3950 مورخ 1/2/81 که به تائید وزارت متبوع نیز رسیده است جهت اجراء ابلاغ میگردد.
عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
پیوست:
شماره: 3950
تاریخ :11/02/1381
پیوست:
آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59
 
وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده4 لایحه قانونی مصوب 1/3/59 شورای انقلاب وماده 6آئین نامه اجرائی شماره 35950مورخ 1/7/1370 آئین نامه اصلاحی ذیل را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می نماید.
ماده 1- مالیات انواع نوار ضبط صوت وارداتی (کاست ، مینی کاست ،ویدیو وریل ) که برای مصرف کننده مستقیما قابل استفاده می باشد ، در زمان ترخیص مطابق ماده یک لایحه قانونی مذکور قابل وصول خواهد بود.
گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص انواع نوارهای فوق وارد کننده را با معرفی نامه کتبی متضمن نام وارد کننده ، نوع و میزان نوار وارداتی همراه با نمونه کالا براساس اظهار نامه مربوط در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل مربوط راهنمائی نمایند. ادارات یاد شده مکلفند پس از وصول مالیات گواهی لازم را صادر و به منظور ترخیص کالا به گمرک مربوط همراه نمونه کالا ارسال نمایند.
ماده 2- مالیات انواع نوارهای ضبط صوت که بعنوان مواد اولیه تحت عناوین مختلف (جامبو ، پنکیک و…) وارد و مستقیما برای مصرف کننده قابل استفاده نمی باشد و در کارخانجات و کارگاههای مونتاژ و یا تولید داخلی تبدیل می گردد، و همچنین انواع نوار ضبط صوت ساخت داخل در زمان فروش به نرخ ماده یک لایحه قانونی یاد شده قابل وصول خواهد بود.
گمرک ایران مکلف است پس از ترخیص انواع نوارهای موضوع این ماده فهرست واردکننده را هر ماهه منظم به اظهار نامه حاوی نوع و میزان کالای وارداتی و آدرس واردکننده در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مربوط ارسال نماید.
ماده 3- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران وادرات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها مکلفند مالیات متعلق را طبق مفاد لایحه قانونی اخذ و ضمن کد 150600 در پایان هر ماه به خزانه ارسال دارند تا بحساب در آمد عمومی کل کشور منظور گردد.
ماده 4- مدیران شرکتها و کارخانجات و همچنین صاحبان واحدهای تولید و مونتاژ نوار ضبط صوت موضوع ماده 2این آئین نامه موظفند مالیات فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که حسب مورد توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها تعیین می شود واریز و رسید مربوط را همراه آمار فروش ماهانه به ادارات یادشده ارائه و رسید دریافت نمایند.
ماده 5- در صورت کشف هر نوع نوار موضوع این آئین نامه که مالیات آن پرداخت نشده و یا ترتیب آن در مهلت مقرر داده نشده باشد برابر ماده (2) لایحه قانونی با مختلفین برخورد خواهد شد .
ماده6- محاسبه و وصول مالیات انواع نوار موضوع ماده (2) این آئین نامه براساس آمار فروش دریافتی از تولیدکنندگان علی الحساب تلقی گریده ، اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ادارات امور اقتصادی و دارائی ذیربط حسب مورد می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عندالزوم دفاتر و اسناد و مدارک تولید کنندگان را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز مابه التفاوت ناشی از عدم ارائه آمار صحیح فروش نوار ، مالیات متعلق را وصول و با مسئولین مختلف برابر ماده (2) لایحه قانونی برخورد نمایند .
ماده 7- این آئین نامه پس از تصویب از تاریخ ابلاغ قابل اجراء‌بوده و جایگزین آئین نامه شماره 35950مورخ 1/7/70  می گردد.
طهماسب مظاهری
مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید