بخشنامه های مالیاتی

اهـم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی»

بخشنامه شماره 200/15333 تاریخ 1392/08/29

اهـم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی»


شماره:15333/200/ص
تاریخ: 29/08/1392
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
085
92
احکام مالیاتی و برخی از احکام غیرمالیاتی “قانون اصلاح قانون نظام صنفی”
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
احکام مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط«قانون اصلاح قانون نظام صنفی»
 اهـم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 12/6/1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 8/7/1392 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد.
ماده2- تبصره ماده(2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره- صنـوفی که قـانون خـاص دارنـد،از شـمول ایـن قانون مستثنی می باشند.قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت،تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.
ماده4- ماده(4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می شوند.
ماده 5- مـاده(5) قـانون به شـرح زیر اصـلاح و دو تبـصره بـه آن الحـاق مـی شود:
ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.
تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.
ماده 11- تبصره 1 ماده(21) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.
مـاده 18- مـاده 29 قـانون بـه شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 29- اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداریها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات،عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره-در صورت عدم اقدام از سـوی اتـحادیه ها،اتـاق اصـناف شـهرستان مـی تـواند بـا تنـظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود.
ماده 21- … و تبصره (1) ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی،غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.
ماده 27-ماده(41) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی،اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده 33- ماده(48) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 48-کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:
الف- در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
1- صنعت، معدن و تجارت(رئیس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5- نیروی انتظامی
6-استاندارد و تحقیقات صنعتی
7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان
8- بسیج اصناف
9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10- اتاق تعاون استان
11- رئیس شورای اسلامی استان
12- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار
ب- در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
1- صنعت، معدن و تجارت(رئیس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5- نیروی انتظامی
6-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8- اتاق تعاون شهرستان
9- بسیج اصناف
10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار
12- رئیس شورای اسلامی شهرستان
ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد،ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خـدمات مـکلفند مـطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سـامانه صـندوق مـکانیزه فـروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.
تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *