تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

انتقال کسورات بازنشستگی

انتقال کسورات بازنشستگی

انتقال کسورات بازنشستگی


شماره: 35277/243/د
تاریخ: 13/10/1393
پیوست: دارد
 
 
بخشنامه اداری
 
 
 

 

سال”اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی”

 

 

اداره کل امور اداری و رفاه

 

رونوشت:

اداره کل امور مالیاتی استان

 

 

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

 

 

سال”حماسه سیاسی،حماسه اقتصادی”

 امور مالیاتی شهر تهران / استان تهران

 

اداره کل / دفتر
 
احتــراما، پیرو بخشنامه شماره 26353/243 مورخ 30/7/93 و با استناد به تصویب نامه شماره 80954/ت 50387 هـ مـــورخ 17/7/93 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه کلیه کسانیکه تا پایان سال 1393 نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی خود اقدام نموده یا می نمایند از لحاظ محاسبه یا پرداخت ما به التفاوت متعلقه(سهم شخص) مطابق با مقررات تصویب نامه شماره 59522 مورخ 27/11/65 (به ماخذ 9% حقوق و مزایای مشمول کسورحکم رسمی آزمایشی ) رفتار خواهدگردید، لذا نظر به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران خواهشمنداست ضمن اطلاع رسانی صحیح نکات ذیل (خصوصا نکته اول) به کلیه پرسنل، یادآوری گردد:
1)    همکارانی که زمان استخدام رسمی آزمایشی در شمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته اند و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی بابت خدمات غیر رسمی دولتی (اعم از قراردادی ، خرید خدمت و غیره که در احکام کارگزینی ایشان احتساب گردیده ولی بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نگردیده است) یا نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی پرداخت شده از صندوق قبلی اقدام ننموده اند در ارائه درخواست جهت تعیین و پرداخت بدهی و یا انتقال کسورات خود، به ادارات محل خدمت به گونه­ای زمان­بندی نمایند که درخواستهای ایشان حد اکثر تا تاریخ 30/11/93 از طریق این اداره کل وصول گردد تا فرصت کافی جهت انجام اقدامات بعدی و انعکاس موضوع به صندوقهای مربوطه  قبل از اتمام سال جاری در این زمینه فراهم گردد.
2)    خاطر نشان می گردد پرداخت بدهی بابت کسورات بازنشستگی خدمت سربازی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری کمافی السابق به قرار 9% حقوق و مزایای مشمول کسور اولین حکم رسمی می باشد و همکاران تا قبل از اتمام 30 سال سابقه خدمت مهلت اقدام جهت پرداخت کسورات مزبور را دارند. فلذا از لحاظ محدودیت زمانی الویت ، با نکته اول می باشد.
 
 
رحمت اله پاکدل
مدیرکل اموراداری و رفاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *