انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی

انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی


شماره:۲۲۴۱۲/ ۲۰۰

تاریخ:۰۳/۱۰/۱۳۹۰

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۶۲
۹۰
بند ۱ ماده ۲۴۴
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی ….
موضوع
انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ موضوع تفویض اختیار و انتصاب به مشاغل مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانی، به لحاظ اهمیت حفظ استقلال نمایندگان سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، فرآیند انتصاب آنان کماکان بر اساس دستورالعمل شماره ۶۹۴۱/۲۰۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ انجام پذیرفته و از شمول بخشنامه موصوف خارج است.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
مدت اجراء: نا محدود
 
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
شماره : ۱۷۸۳۹/۲۰۰
تاریخ : ۲۷/۷/۱۳۹۰
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۴۹
۹۰
 
س
 
مخاطبین / ذینفعان
رئیس امور مالیاتی شهر تهران /رئیس امور مالیاتی استان تهران/ مدیر کل امور مالیاتی استان ….
موضوع
“انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران “
پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۰۱۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸­، به پیوست دستورالعمل جدید “انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران” با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی  می­شود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصـمیـمات مربـوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می شود.
مدیران کل محترم استان­ها­، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره ۱۳۰۴۲/۲۰۰مورخ۲/۶/۱۳۹۰­، مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار می­گیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم” ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران”که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین می­شود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود.
 
 
علی عسکری  
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی
مرجع ناظر:معاون توسعه مدیریت و منابع
نحوه ابلاغ:فیزیکی و سیستمی
 
 
 
شماره:۶۹۴۱/۲۰۰
تاریخ:۲۴/۰۳/۱۳۹۰
پیوست:
 
دستورالعمل
 
۵۱۱
۹۰
بند ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م
م
 
مخاطبین
رئیس امور مالیاتی شهر تهران
رئیس امور مالیاتی استان تهران
مدیر کل امور مالیاتی استان….
موضوع
انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
نظر به اهمیت حفظ استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و در راستای ساماندهی و وحدت رویه در انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای موصوف مقرر می دارد:
۱- روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استانها، پیشنهاد انتصاب مورد نظر را منضم را تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی کارمندان پیشنهادی(فرم پیوست) به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.
۲- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند.
۳- دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط کارمند پیشنهادی،لازم است در صورت موافقت،حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ارسال نماید و در صورت عدم موافقت، نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید.
۴- اداره کل امور اداری و پشتیبانی حداکثر ظرف مدت ۳ روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و حکم مزبور با امضاء معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صادر گردد.
در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت، وظایف نمایندگان سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور منضم به تاییدیه حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی، مستقیما به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
تاریخ اجراء:تاریخ ا بلاغ
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:معاونت توسعه مدیریت و منابع
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعملهای منسوخ:با صدور این دستورالعمل، انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از شمول بخشنامه شماره ۷۰۱۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ خارج و دسـتورالعـمل شـماره ۱۰۱۷۶۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ و نیز هر گونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر با آن ملغی می گردد.
مرجع ناظر:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
 ماد ه ۲۴۴ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi