بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

بخشنامه شماره:200/94/119تاریخ:1394/12/18

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

شماره: 119-94-200

تاریخ:  18-12-1394


بخشنامه

 

119

94

ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم

س

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش  

نظر به اینکه طبق مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد، بنابراین با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه های صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل مذکور از سامانه های مورد نظر و همچنین در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تعامل و همکاری با اتحادیه های صنفی، چنانچه مودیان فراخوان شده مشمول اجرای قانون درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور( پیوست) برای هریک از سالهای 1393و1394 را تکمیل و به تایید روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد 238 ، 244، 247، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود، در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امورمالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود.

 

 

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا :  

مدت اجرا : نا محدود

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903537  با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از …
 ماد ه 244ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…
 ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس <b…
 ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا…
 ماده 215 ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی ‌می‌شود) خریدا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *