اعلام میزان معافیت حقوق در سال 80و سقف بخشودگی 25% مالیات حقوق

اعلام میزان معافیت حقوق در سال ۸۰و سقف بخشودگی ۲۵% مالیات حقوق


شماره:۳۳۸/۳۵۰۸/۵/۳۰

تاریخ:۰۸/۰۱/۱۳۸۰

پیوست:دارد
 
۱- چون به موجب تصویب نامه شماره ۵۸۴۱۷/ ت ۲۴۲۵۸ هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ مبلغ دویست و شصت (۲۶۰)ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ میزان معافیت سالانه موضوع ماده     فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال ۱۳۸۰ عبارت است از:
درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق(شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال)
۶۲۴۰۰۰۰ =۲۶۰×۴۰۰×۶۰
 
۲- با توجه به مصوبه شماره ۵۷۵۴۰/ ت ۲۴۱۲۹هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل ،بازنشسته و آماده بخدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ،دریافتی حقوق بگیران تا سقف ۳۶۰۰۰۰۰۰=۱۲×۳۰۰۰۰۰۰(سی و شش میلیون ریال)برای سال ۱۳۸۰ مشمول ۲۵%بخشودگی موضوع تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۸۴ فوق الذکر خواهد بود.
جدول محاسبه مالیات حقوق برای سال ۱۳۸۰ انتهای کتاب می باشد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
معاو ن در آمد های مالیاتی 
 
پیوست:
حقوق ماهانه
حقوق سالانه
مالیات سالانه با        اعمال ۲۵%بخشودگی
مالیات متعلق ماهانه
۰۰۰/۵۲۰
۰۰۰/۲۴۰/۶
معاف
معاف
۰۰۰/۵۳۰
۰۰۰/۶۳۰/۶
۸۰۰/۱۰
۹۰۰
۰۰۰/۵۴۰
۰۰۰/۴۸۰/۶
۶۰۰/۲۱
۸۰۰/۱
۰۰۰/۵۵۰
۰۰۰/۶۰۰/۶
۴۰۰/۳۲
۷۰۰/۲
۰۰۰/۵۶۰
۰۰۰/۷۲۰/۶
۲۰۰/۴۳
۶۰۰/۳
۰۰۰/۵۷۰
۰۰۰/۸۴۰/۶
۰۰۰/۵۴
۵۰۰/۴
۰۰۰/۵۸۰
۰۰۰/۹۶۰/۶
۸۰۰/۶۴
۴۰۰/۵
۰۰۰/۵۹۰
۰۰۰/۰۸۰/۷
۶۰۰/۷۵
۳۰۰/۶
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۲۰۰/۷
۴۰۰/۸۶
۲۰۰/۷
۳/۳۳۳/۶۰۳
۰۰۰/۲۴۰/۷
۰۰۰/۹۰
۵۰۰/۷
۰۰۰/۶۱۰
۰۰۰/۳۲۰/۷
۸۰۰/۱۰۰
۴۰۰/۸
۰۰۰/۶۲۰
۰۰۰/۴۴۰/۷
۰۰۰/۱۱۷
۷۵۰/۹
۰۰۰/۶۳۰
۰۰۰/۵۶۰/۷
۲۰۰/۱۳۳
۱۰۰/۱۱
۰۰۰/۶۴۰
۰۰۰/۶۸۰/۷
۴۰۰/۱۴۹
۴۵۰/۱۲
۰۰۰/۶۵۰
۰۰۰/۸۰۰/۷
۶۰۰/۱۶۵
۸۰۰/۱۳
۰۰۰/۶۶۰
۰۰۰/۹۲۰/۷
۸۰۰/۱۸۱
۱۵۰/۱۵
۰۰۰/۶۷۰
۰۰۰/۰۴۰/۸
۰۰۰/۱۹۸
۵۰۰/۱۶
۰۰۰/۶۸۰
۰۰۰/۱۶۰/۸
۲۰۰/۲۱۴
۸۵۰/۱۷
۰۰۰/۶۹۰
۰۰۰/۲۸۰/۸
۴۰۰/۲۳۰
۲۰۰/۱۹
۰۰۰/۷۰۰
۰۰۰/۴۰۰/۸
۶۰۰/۲۴۶
۵۵۰/۲۰
۳۳۳/۳۳۳/۷۲۸
۰۰۰/۷۴۰/۸
۵۰۰/۲۹۲
۳۷۵/۲۴
۰۰۰/۷۵۰
۰۰۰/۰۰۰/۹
۲۵۰/۳۴۱
۸۱۳/۲۸
۰۰۰/۸۰۰
۰۰۰/۶۰۰/۹
۷۵۰/۴۵۳
۸۱۳/۳۷
۳/۳۳۳/۸۵۳
۰۰۰/۲۴۰/۱۰
۷۵۰/۵۷۳
۸۱۳/۴۷
۰۰۰/۹۰۰
۰۰۰/۸۰۰/۱۰
۷۵۰/۷۲۰
۰۶۳/۶۰
۰۰۰/۹۵۰
۰۰۰/۴۰۰/۱۱
۲۵۰/۸۷۸
۱۸۸/۷۳
۰۰۰/۰۰۰/۱
۰۰۰/۰۰۰/۱۲
۷۵۰/۰۳۵/۱
۳۱۳/۸۶
۰۰۰/۱۰۰/۱
۰۰۰/۲۰۰/۱۳
۷۵۰/۳۵۰/۱
۵۶۳/۱۱۲
۰۰۰/۲۰۰/۱
۰۰۰/۴۰۰/۱۴
۷۵۰/۶۶۵/۱
۱۸۸/۱۳۸
۰۰۰/۲۵۰/۱
۰۰۰/۰۰۰/۱۵
۲۵۰/۸۲۳/۱
۱۸۸/۱۵۱
۰۰۰/۲۷۰/۱
۰۰۰/۲۴۰/۱۵
۲۵۰/۸۸۶/۱
۱۸۸/۱۵۷
۰۰۰/۳۰۰/۱
۰۰۰/۶۰۰/۱۵
۲۵۰/۹۹۴/۱
۱۸۸/۱۶۶
۰۰۰/۴۰۰/۱
۰۰۰/۸۰۰/۱۶
۲۵۰/۳۵۴/۲
۱۸۸/۱۹۶
۰۰۰/۵۰۰/۱
۰۰۰/۰۰۰/۱۸
۲۵۰/۷۱۴/۲
۱۸۸/۲۲۶
۰۰۰/۶۰۰/۱
۰۰۰/۲۰۰/۱۹
۲۵۰/۰۷۴/۳
۱۸۸/۲۵۶
۰۰۰/۷۰۰/۱
۰۰۰/۴۰۰/۲۰
۲۵۰/۳۴۳/۴
۱۸۸/۲۸۶
۰۰۰/۸۰۰/۱
۰۰۰/۶۰۰/۲۱
۲۵۰/۷۹۴/۳
۱۸۸/۳۱۶
۰۰۰/۹۰۰/۱
۰۰۰/۸۰۰/۲۲
۲۵۰/۱۵۴/۴
۱۸۸/۳۴۶
۰۰۰/۰۰۰/۲
۰۰۰/۰۰۰/۲۴
۲۵۰/۵۱۴/۴
۱۸۸/۳۷۶
۰۰۰/۱۰۰/۲
۰۰۰/۲۰۰/۲۵
۲۵۰/۸۷۴/۴
۱۸۸/۴۰۶
۰۰۰/۲۰۰/۲
۰۰۰/۴۰۰/۲۶
۲۵۰/۲۳۴/۵
۱۸۸/۴۳۶
۰۰۰/۵۰۰/۲
۰۰۰/۰۰۰/۳۰
۲۵۰/۳۱۴/۶
۱۸۸/۵۲۶
۳/۳۳۳/۶۰۳/۲
۰۰۰/۲۴۰/۳۱
۲۵۰/۶۸۶/۶
۱۸۸/۵۵۷
۰۰۰/۷۰۰/۲
۰۰۰/۴۰۰/۳۲
۷۵۰/۰۷۷/۷
۸۱۳/۵۸۹
۰۰۰/۰۰۰/۳
۰۰۰/۰۰۰/۳۶
۷۵۰/۲۹۲/۸
۰۶۳/۶۹۱
مازاد سه میلیون ریال در ماه بدون اعمال ۲۵% بخشودگی
۰۰۰/۱۰۰/۳
۰۰۰/۲۰۰/۳۷
۷۵۰/۸۳۲/۸
۰۶۳/۷۳۶
۰۰۰/۲۰۰/۳
۰۰۰/۴۰۰/۳۸
۷۵۰/۳۷۲/۹
۰۶۳/۷۸۱
۰۰۰/۵۰۰/۳
۰۰۰/۰۰۰/۴۲
۷۵۰/۹۹۲/۱۰
۰۶۳/۹۱۶
۰۰۰/۰۰۰/۴
۰۰۰/۰۰۰/۴۸
۷۵۰/۶۹۲/۱۳
۰۶۳/۱۴۱/۱
۰۰۰/۵۰۰/۴
۰۰۰/۰۰۰/۵۴
۷۵۰/۳۹۲/۱۶
۰۶۳/۳۶۶/۱
۷/۶۶۶/۶۸۶/۴
۰۰۰/۲۴۰/۵۶
۰۰۰/۴۰۰/۱۷
۰۶۲/۴۵۰/۱
۰۰۰/۰۰۰/۵
۰۰۰/۰۰۰/۶۰
۷۵۰/۲۸۰/۱۹
۷۲۹/۶۰۶/۱
۰۰۰/۰۰۰/۶
۰۰۰/۰۰۰/۷۲
۷۵۰/۲۸۰/۲۵
۷۲۹/۱۰۶/۲
۰۰۰/۰۰۰/۷
۰۰۰/۰۰۰/۸۴
۷۵۰/۲۸۰/۳۱
۷۲۹/۶۰۶/۲
۰۰۰/۰۰/۸
۰۰۰/۰۰۰/۹۶
۷۵۰/۲۸۰/۳۷
۷۲۹/۱۰۶/۳
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi