اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 85 در سال 1389

اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده ۸۵ در سال ۱۳۸۹


شماره:۱۲۲۹/۲۱۰

تاریخ:۲۴/۰۱/۱۳۸۹

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۰۴
۸۹
۸۴ و ۸۵
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق
موضوع
اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده ۸۵ در سال ۱۳۸۹
بنا به جزء (و) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور،سقف معافیت مـالـیاتی مـوضـوع  مواد (۸۴) و (۸۵) قـانـون مـالیـاتـهـای مـستقیم برای سال ۱۳۸۹ مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال(۵۲،۵۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد جزء (ز) بند مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مـوسـسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)،(۲)،(۴) و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات،اعضای هیأت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مـالیـاتهـای مـستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) به شرح جدول پیوست شماره (۱) خواهد بود.
بنابراین در مورد سایر حقوق بگیران(شامل کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و …)پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده(۱۳۱) قانون مالیاتهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (۲) خواهد بود.
ضمنا بنا به جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه مذکور مالیات حقوق کلیه کـارکـنان شـرکت هـای واگـذار شده(سهام کنترلی) از زمان اجرای قـانـون اجـرای سـیاسـتهـای کـلـی اصـل چـهـل و چـهـارم قـانون اساسی (۳۱/۵/۸۷) بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی :*      2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۸
تاریخ اجراء:۱/۱/۱۳۸۹
مدت اجراء: یکسال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
  
 
 
جدول پیوست(۱)
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(۱)،(۲)،(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری،قضات،اعضای هیأت علمی،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بر اساس مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۰ و جزء (و) و (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور              
                              (ارقام به ریال)                                                                         
 
 
 
 
 
حقوق ماهانه
 
 
 
 
 
حقوق سالانه
درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون م.م مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به مبلغ ۵۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال
 
 
 
 
نرخ ماده ۸۵ (به درصد)
 
 
 
 
مالیات حقوق سالانه
 
 
 
 
مالیات حقوق ماهانه
۴,۳۷۵,۰۰۰
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
—-
—-
معاف
معاف
۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱۵۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۷۵۰,۰۰۰
۶۲,۵۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۲,۵۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۶۲,۵۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲۱۲,۵۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲۶۲,۵۰۰
۷,۸۷۵,۰۰۰
۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰%
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۴,۳۵۰,۰۰۰
۳۶۲,۵۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۴,۹۵۰,۰۰۰
۴۱۲,۵۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۵,۵۵۰,۰۰۰
۴۶۲,۵۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۶,۷۵۰,۰۰۰
۵۶۲,۵۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۷,۹۵۰,۰۰۰
۶۶۲,۵۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۹,۱۵۰,۰۰۰
۷۶۲,۵۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۹۶۲,۵۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۱,۰۶۲,۵۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱۳,۹۵۰,۰۰۰
۱,۱۶۲,۵۰۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱۵,۱۵۰,۰۰۰
۱,۲۶۲,۵۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱۷,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۶۲,۵۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۱,۶۶۲,۵۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۲۲,۳۵۰,۰۰۰
۱,۸۶۲,۵۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۲,۰۶۲,۵۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۲۷,۱۵۰,۰۰۰
۲,۲۶۲,۵۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۲,۳۶۲,۵۰۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۲۹,۵۵۰,۰۰۰
۲,۴۶۲,۵۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۳۰,۷۵۰,۰۰۰
۲,۵۶۲,۵۰۰
 
                                تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی- گروه حقوق 
 
 
 
جدول پیوست(۲)
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی،نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و … بر اساس جزء (و) و (ز) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹        کل   کشور                                          (ارقام به ریال)                                                                   
 
 
 
 
 
حقوق ماهانه
 
 
 
 
 
حقوق سالانه
درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون م.م مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به مبلغ  ۵۲۵۰۰۰۰۰ ریال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
 
 
 
 
نرخ ماده ۸۵ (به درصد)
 
 
 
 
مالیات حقوق سالانه
 
 
 
 
مالیات حقوق ماهانه
 
 
 
 
ملاحظات
۴,۳۷۵,۰۰۰
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
—–
—–
معاف
معاف
 
۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱۵۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰
 
۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۷۵۰,۰۰۰
۶۲,۵۰۰
 
۵,۵۰۰,۰۰۰
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۲,۵۰۰
 
۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۶۲,۵۰۰
 
۶,۵۰۰,۰۰۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲۱۲,۵۰۰
 
۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰%
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲۶۲,۵۰۰
 
۷,۸۷۵,۰۰۰
۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰%
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
 
۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰%
۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰
نسبت به مازاد
۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰%
۵,۷۰۰,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰%
۶,۹۰۰,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰%
۹,۳۰۰,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰%
۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۷۵,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰%
۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۵,۰۰۰
۱۲,۷۰۸,۳۳۴
۱۵۲,۵۰۰,۰۰۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۸
۱۰،۲۰%
۱۵,۸۰۰,۰۰۲
۱,۳۱۶,۶۶۷
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۱۶,۶۷۵,۰۰۰
۱,۳۸۹,۵۸۳
نسبت به مازاد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۱۸,۱۷۵,۰۰۰
۱,۵۱۴,۵۸۳
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۱۹,۶۷۵,۰۰۰
۱,۶۳۹,۵۸۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۲۲,۶۷۵,۰۰۰
۱,۸۸۹,۵۸۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۲۵,۶۷۵,۰۰۰
۲,۱۳۹,۵۸۳
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۲۸,۶۷۵,۰۰۰
۲,۳۸۹,۵۸۳
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۳۴,۶۷۵,۰۰۰
۲,۸۸۹,۵۸۳
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۴۰,۶۷۵,۰۰۰
۳,۳۸۹,۵۸۳
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۴۶,۶۷۵,۰۰۰
۳,۸۸۹,۵۸۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰،۲۰،۲۵%
۵۲,۶۷۵,۰۰۰
۴,۳۸۹,۵۸۳
۲۵,۲۰۸,۳۳۴
۳۰۲,۵۰۰,۰۰۸
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۸
۱۰،۲۰،۲۵%
۵۳,۳۰۰,۰۰۲
۴,۴۴۱,۶۶۷
۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰,۲۵,۳۰%
۵۶,۱۴۹,۹۹۹
۴,۶۷۹,۱۶۷
نسبت به مازاد
۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰,۲۵,۳۰%
۵۷,۹۴۹,۹۹۹
۴,۸۲۹,۱۶۷
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰,۲۵,۳۰%
۵۹,۷۴۹,۹۹۹
۴,۹۷۹,۱۶۷
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰,۲۵,۳۰%
۶۳,۳۴۹,۹۹۹
۵,۲۷۹,۱۶۷
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰,۲۵,۳۰%
۶۵,۱۴۹,۹۹۹
۵,۴۲۹,۱۶۷
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰,۲۵,۳۰%
۶۶,۹۴۹,۹۹۹
۵,۵۷۹,۱۶۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰,۲۵,۳۰%
۷۰,۵۴۹,۹۹۹
۵,۸۷۹,۱۶۷
 
                              تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی- گروه حقوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi