66 1

اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (17) الحاقی

اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (17) الحاقی

شماره آیین نامه:

62400/ت50217/هـ

تاریخ آئین نامه :

1393/06/04

اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (17) الحاقی


پیوست:

 

بسمه تعالی

 

 

تصویب نامه

 

اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده(17) الحاقی(مصوبه شماره 62400/ت50217 هـ مورخ4-6-1393 هیأت وزیران)

اصلاح مواد(15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویبنامه شماره 53456/ت27257 هـ و اصلاحیه آن موضوع تصویبنامه شماره 242895/ت48524 هـ و ماده 17 الحاقی موضوع تصویبنامه شماره176766/ت41292 هـ(مصوبه شماره 62400/ت50217 هـ مورخ 4-6-1393 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه26-5-1393 به پیشنهاد شماره 150812-1 مورخ12-11-1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره(3)ماده(139)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب1380-تصویب کرد:

مواد(15)و(16)آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره53456/ت27257 هـ مورخ7-12-1381 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره242895/ت48524 هـ مورخ 8-12-1391 و ماده(17) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره176766/ت 41292 هـ مورخ9-8-1389 به شرح زیر اصلاح می شوند:

ماده(15)- اشخاص موضوع ماده(139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380-حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

ماده(16)- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده(139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهار نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

این اصلاحیه از تاریخ1-1-1390 لازم الاجراء می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهار نامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.

ماده(17)- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند(ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- خواهدبود. در غیراین صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره-آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

 

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

مواد قانونی وابسته
 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “اصلاح مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (139)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه آن و ماده (17) الحاقی” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید