بخشنامه های مالیاتی

اصلاح عباراتی از آئین نامه اجرایی ماده 165

بخشنامه شماره:211/4498/20120 تاریخ:1383/11/19

اصلاح عباراتی از آئین نامه اجرایی ماده 165


شماره: 20120/4498/211

تاریخ:19/11/1383

پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی 
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
 
به موجب تصویب نامه شماره 60674/ ت 32016 هـ مورخ 20/10/83 هیأت نحترم وزیران که در شماره 17445 مورخ 23/10/83 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصلاح می شود.
در بند« الف» ماده(3) عبارت« اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت« اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند « ب» ماده (3) و ماده (4) عبارت« وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت« سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده (5) عبارت « حوزه مالیاتی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» و در ماده (6) عبارت « اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» تغییر می یابد.
 
علی اکبرسمیعی
معاون فنی وحقوقی
 
 
 
 
شماره: 60674/ ت 32016هـ
تاریخ: 20/10/1383
پیوست:
 
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیات های مستقیم
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/ 3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم –  مصوب 1366- تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می شود:
در بند « الف» ماده(3) عبارت« اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت « اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند« ب» ماده(3) و ماده(4) عبارت« وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت« سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده(5) عبارت « حوزه مالیاتی» به عبارت« اداره امور مالیاتی» و در ماده(6) عبارت« اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» تغییر می یابد.
 
محمدرضاعارف
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *