اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی

اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی


شماره: ۲۱۲۲۲ /۲۳۰/د
تاریخ: ۳۰/۷/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۸۰
۹۲
بند ۳۹ قانون بودجه ۱۳۹۱
ب
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر
 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیـابی داراییـها، در خصوص آیـیـن نــامه اجرایی بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۷۵۷۷/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ابلاغ گردیده است، با عنایت به بخشنامه شماره ۱۴۷۹۴/۲۰۰/ص مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ و همچنین با توجه به تبصره(۴) ماده(۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد:
چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه صدرالاشاره(برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بوده حداکثر تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ می باشد)برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها)در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقسیم
تاریخ اجرا :مطابق بخشنامه
مدت اجرا:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ: سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۱۰۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     
 
 
 
 
 
 
 
 

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین
خلاصه موضوع: آیین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها

 
شماره: ۲۷۵۷۷ /۲۳۰/د
تاریخ: ۱۷/۰۸/۱۳۹۱
پیوست: دارد
بخشنامه
 
۰۶۰
۱۳۹۱
بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
ب
 
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی…
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
موضوع
آیین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
به پیوست تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹ هـ  مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرائی بند ۳۹  قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که در روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. 
 
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء: عملکرد سال ۱۳۹۱
مدت اجراء: مطابق آئین نامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۱۰۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
شماره: ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ
تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۹۱
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
 
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.
ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
 
ماده۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره۲ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند.
 
ماده۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
 
ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
 
ماده ۵ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
 
ماده ۶ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد. تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مــقــررات مـــاده (۵۹) و تـبصـره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.
 
ماده ۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
 
ماده ۸ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره – تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
 
ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
 
ماده۱۰ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱ (صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.
ج_ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
 
ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
 
ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین
خلاصه موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها

 
شماره: ۱۴۷۹۴ /۲۰۰/ص
تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۳۹۱
پیوست: دارد
بخشنامه
 
۰۵۱
۱۳۹۱
ب
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان …
موضوع
اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیـابی دارائیـها، درخـصـوص آئـیـن نــامه اجرایی جزء ب بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۳۵۹۶۲/۲۳۰/د مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد:
چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۱ می باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارائیها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود. 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:مطابق بخشنامه
مدت اجراء: مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه های منسوخ:
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۳۹۰۳۱۰۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
شماره:۳۵۹۶۲/۲۳۰/د
تاریخ:۰۵/۱۰/۱۳۹۰
پیوست:دارد
بخشنامه
 
۰۶۴
۹۰
جزء ب بند ۷۸ بودجه ۹۰
ب
 
مخاطبین/ ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی ….
امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع
آیین نامه اجرایی جزء”ب” بند(۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
به پیوست تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرایی جزء “ب” بند(۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۴۵۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ درج شده است،جهت اجراء ارسالو ابلاغ می گردد.
 
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء:در سال ۱۳۹۰
مدت اجراء:در سال ۱۳۹۰
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
یا سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل هامنسوخ(شماره و تاریخ):
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۳۹۶۷۰۸۵ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
شماره:۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ
تاریخ:۲۷/۰۹/۱۳۹۰
پیوست:
 
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آییننامه اجرایی جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
 
ماده۱ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.
ب ـ داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای آن.
 
ماده۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه، داراییهای خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.
تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت میباشند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال ۱۳۹۱ منظور نمایند.
 
ماده۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.
 
ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابیشده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
 
ماده۵ ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
 
ماده۶ ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابیشده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمامشده دارایی میباشد.
تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقـررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون یادشده خواهند بود.
 
ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمدمشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (۱۰۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
 
ماده۸ ـ تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد.
تبصره ـ تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.
 
ماده۹ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
 
ماده۱۰ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند:
الف ـ اعلامنظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی
 
ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههایاقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود.
 
ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیسجمهور
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi