بخشنامه شماره 68547 تاریخ 1385/12/08

اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء حل اختلاف مالیاتی

اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء حل اختلاف مالیاتی


شماره: 68547
تاریخ: 08/12/1385
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
مجله مالیات
 
اصـلاحیه آئین نامه نحوه پرداخـت حـق الزحـمه اعضاء هیـأتهای حل اخـتلاف مـالیاتی مـوضوع تبـصره 2 مـاده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مـصوب 27/11/1380 کـه در تـاریـخ 7/11/1385 به تـصویب وزیـر محـترم امور اقـتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
 
اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 
 
آئـین نـامـه نـحوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هـیأتـهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی مـصـوب 31/6/81 بـه شـرح زیـر اصـلاح مـی گردد:
الـف- متن زیر بر اساس بـخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/03/90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
«حـق الـزحـمه قـضات دادگـستـری و نـمایـندگان بنـد 3 مـاده 244،بـابت هر جلسه(تا 2 ساعت)مبلغ سیصد هزار(300000)ریال قابل پرداخت خواهد بود.»
الف- متن زیر جایگزین بند(1) می شود:
1- حـق الـزحمـه اعـضـای هـیأتهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین نامه الحاق می گردد:
5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.
6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند(1) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 4/11/85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7/11/85 به تصویب رسید.
 
 
داود دانش جعفری
 
 
 
مواد قانونی وابسته
ماد ه 244ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید