37 1

اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات

شماره آیین نامه:

5/230

تاریخ آئین نامه :

1384/01/23

اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات


پیوست: دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
 
پیرو بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مذکور، به پیوست اصلاحیه آئین نامه اجرایی مزبور که بنا به پیشنهاد شماره 22247/5317/230 مورخ 22/12/1383 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25/12/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
 
محمدعلی بیگ پور
مـعاو ن عملیا تـی
 
 
شماره:22247/5317/230
تاریخ:22/12/1383
پیوست:
 
جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 
احتراما، همانطور که استحضار دارند آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسید و طی بخشنامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 جهت اجرا، ابلاغ گردیده است. بررسی روند اجرایی آیین نامه مذکور نشان می دهد که با انجام برخی از اصلاحات می توان زمینه تسهیلات مطلوب تر برای مودیان محترم مالیاتی، تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و استیفای به موقع حقوق حقه دولت را فراهم نمود در این راستا لازم است تبصره های پیشنهادی ذیل به مواد 34و 42 آئین نامه یاد شده الحاق شود:
1- ماده34 آئین نامه مذکور
تبصره ذیل ماده 34 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تبصره (2) و متن زیر به عنوان تبصره(1)به ماده مذکور الحاق می گردد:
«تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتا به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.»
 
2- ماده 42 آئین نامه مذکور
تبصره ذیل به ماده 42 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردد:
« تبصره- در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئـیس گـروه مـالـیاتـی مـتـبوع واقـع گـردیـده صـدور گـواهـی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.»
در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، خواهشمند است در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.
این پیشنهاد در تاریخ 25/12/84 در هامش این نامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است.
 
 
غلامرضه حیدری کرد زنگنه
 
 
شماره:9888
تاریخ:24/10/1382
پیوست:دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی 
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر 
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمنا‌مقرر میدارد:
1-در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره(2) ماده 13 آئین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود.
2-در مـواردیکـه بمـوجب احـکام مـقرر در آئیـن نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود.
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند.
 
 
عیسی شهسوار خجسته
 
 
آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن
 
فصل اول : کـلیات
 
ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آئین نامه به شرح زیر تعریف می شود:
الف – “سازمان ” : سازمان امور مالیاتی کشور
 ب- “قانون”:قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 27/11/80
ج – “واحد مالیاتی” :کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مودیان یا حسب وظیفه مقرر در “قانون” ازطرف ” سازمان” تعیین می شود.
د- “اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف” قانون “، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ” می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی، نوع مودیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می شود .
 ماده 2- وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “قانون” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده ” سازمان ” می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “قانون” مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .
ماده3 – وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصرا در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند.
فصل دوم : مأموران مالیاتی
 
ماده4 – کلیه کارکـنانی که عـهده دار انجام  وظایف مـوضـوع مـاده219 “قانون” مـشتمل برشـناسایی ،تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع” قانون “می باشند ،”ماموران مالیاتی” نامیده می شوند.
تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.
ماده 5– عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از ، کمک کارشناس مالیاتی ، کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس مسئول مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی .
ماده6 – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید.
ماده7 – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید .
ماده8 – کـارشناس مالیاتی ،از بـین کارمـندان با تحـصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید .
ماده9 – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کـارشـناس مـالیاتی انـتخاب مـی شود و سـرپرسـتی واحـد مالیـاتی را عهـده دار بوده و مـسئولیت تأئید گـزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می نماید.
ماده10 – رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
ماده11 – مدیر امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد
ماده12– درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد، رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از :حسابداری ، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص “سازمان”
ماده 13– تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می باشد :
الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی
ب – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی
ج – کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی
د – ممیز مالیاتی – به عنوان – کارشناس مسئول مالیاتی
ه – سرممیز مالیاتی – به عنوان – رئیس گروه مالیاتی
و –  ممیز کل مالیاتی- به عنوان – مدیر امور مالیاتی
تبصره 1– درتطبیق و انتصاب وارتقاء”ماموران مالیاتی”شاغل،فعلی(درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .
تبصره2- “سازمان” موظف است حداکثرتاپایان سال 1382عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق و احکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید.
استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .
ماده14- انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان”خواهد بود.
ماده 15– درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد
ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود .
ماده 17- ازتاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی،تشخیص، مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد.
فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی
ماده 18- شناسایی عبارت است از :مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می گیرد .
ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .
ماده20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی وسایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .
ماده21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی”سازمان”،کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی”تخصیص دهند .
ماده22- ” ماموران مالیاتی ” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص، مطالبه،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی”مودی ذیربط را درج نمایند .
ماده23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 “قانون “و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد.
ماده24- “ماموران مالیاتی “‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند .
فصل چهارم : رسیدگی و تشخیص
 
ماده25- وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “قانون”با “سازمان “است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ماموران مالیاتی”محول می گردد .
ماده 26- ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 ” قانون” ، در چارچوب سیاستها و دستور العملهای “‌سازمان ” اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند .
ماده 27-درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم «قانون»،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد ، کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می نماید.
ماده 28- ادارات کل امور مالیاتی می توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند و دراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می نماید.
ماده 29- ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .
ماده 30- ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یا اصولا طبق “قانون ” ‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.
حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 “قانون”نخواهد بود .
ماده31- “ماموران مالیاتی”مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .
ماده32- در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است :
1-در اجرای تبصره 2 ماده 97 “قانون” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین  می گردد.
2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مودی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “قانون”باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.
ماده 33- هرگاه “ماموران مالیاتی” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد :
1- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی ، و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مودی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد .
2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد ، مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد .
3- در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد.
ماده 34- در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 ” قانون “اقدام نماید .
به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی  شده باشد و مودی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .
تبصره – اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در ” قانون” نخواهد بود .
ماده 35- ” ماموران مالیاتی” موظفند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مودی تسلیم نمایند .
ماده36- برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر ” اداره امور مالیاتی “، نام مودی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود .
تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است .
تبصره 2 –برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .
ماده 37- در اجرای بند 2 ماده 97 “قانون “، “ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتبا‌به مودی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مودی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید  می شود.
تبصره – روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .
ماده 38 – در مواردی که در اجرای ماده 272 “قانون” ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط ” سازمان”، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است .
ماده 39– در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 ” قانون” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد .
ماده40 – در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 “قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 ” قانون “نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتبا در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ،
در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند .
ماده41- چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان ” مشاهده شود ” اداره امور مالیاتی”ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید.
دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل ” سازمان”در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.
فصل پنجم :مطالبه و وصول
 
ماده42- در کلیه مواردی که به تجویز مواد ” قانون “‌صدور گواهی پرداخت مالیات ، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است ، گواهیهای مزبورمشترکا با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید .
ماده43- در هر مورد که مطابق مقررات و “‌قانون” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید .
ماده44 – “سازمان ” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مودیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .
ماده 45- در مـواردیکـه بنا به اعـلام اشخـاص ثالـث ، درآمـدهـای کـتمان شـده مـشمول مـالیات شـناسایـی و مـالیات متعلق مطالبه و وصول گردد” سازمان” می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 “‌قانون” در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید .   
ماده 46- در مواردیکه بموجب مقررات و ” قانون” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مودی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد .
نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد .
فصل ششم : سایر مقررات
 
ماده47- ادارات امـور مـالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “قانون ” و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مودی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی تسلیم نمایند و طبق مقررات ” قانون” و آیین نامه های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .
ماده48 – “سازمان” می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در ” سازمان” باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید .
ماده 49 – رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .
ماده 50 – رییس کل “سازمان ” می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و”سازمان “یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .
ماده 51 – رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .
ماده52- هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل” سازمان ” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 ” قانون”، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده 53- هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “سازمان ” را صادر نماید .
ماده54- در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 ” قانون ” کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها ، و رویه های اجرایی که توسط ” سازمان” جهت اجرای ” قانون “مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه “سازمان”،مأموران مالیاتی، ومودیان لازم الاتباع است .
این آیین نامه در 54 ماده و 7تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 15/10/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 20/10/82به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی   ودارایی رسیده است .
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید