بخشنامه شماره ت44037ک/285177 تاریخ 1389/12/11

اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی


شماره:285177/ت44037ک
تاریخ:11/12/1389
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزیـران عـضو کمیـسیون اقتـصاد در جـلسه مـورخ 27/9/1389 بـنا بـه پـیشـنهاد وزارت امـوراقتصادی و دارایـی و به استناد تبصره (4)ماده واحدهقـانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب1372- و بارعایت تصویب‌نامه 164082/ت 373هـ مورخ 10/10/1386تصویب نمودند:
مواد(5)و (6)اصلاحیآیین‌نامه اجرایی تبصره(4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ایحسابداران ذی‌صلاح، موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 10/1/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
1- عبارت زیر به انتهای تبصره(5)ماده (5) الحاق می‌شود:
چـنانچـه در بـعضی از نقـاط کـشور، انتـخاب حـسابدار رسـمی امـکان‌پذیر نبـاشـد، سـازمان امور مـالیاتی کـشور مـی‌تـواند از سـایر حسـابرسان بند (3) ماده (97)  قانون مالیاتهایمستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید.
2-در جـزء (ب) تـبصره(1) مـاده (6) واژه “(دبیـر) ” پـس از عـبارت ” نـماینـدگان سـازمان امـور مالیاتی کشور” الحاق و عبارت ” اکثریت اعضا” جایگزین عبارت ” کلیه اعضا ” می‌شود.
 
این تصویب‌نامه در تاریخ 6/12/1389         به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیدهاست.
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید