114 1

اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

شماره آیین نامه:

7098/240

تاریخ آئین نامه :

1390/03/25

اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی


پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
017
90
تبصره 2 ماده 244
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان
موضوع
اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
احـتراما، اصلاحیه آئـین نـامـه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اخـتلاف مـالیاتی، مـوضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مـستقیم مصوب 27/11/1380 که بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 14/11/1389به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست، برای اجراء ابلاغ می گردد.
 
مجید یارمند
معاون توسعه مدیریت و منابع
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:     2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
تاریخ اجراء:14/11/1389
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:معاونت توسعه و مدیریت منابع
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 
آئـیـن نـامـه نـحـوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هیـأتـهای حـل اخـتلاف مـالیـاتـی مـصوب 31/6/81 و اصلاحیه مورخ 7/11/85 آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف- متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244، بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار(300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.
ب- متن زیر جایگزین بند 4 آئین نامه می شود:
اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 31980/200 مورخ 10/11/89 سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ 14/11/89 به تصویب رسید.
 
 
سید شمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
شماره:31980/200
تاریخ:10/11/1389
پیوست:
 
جناب آقای حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 
سلام علیکم
احتراما، به استحضار می رساند، به موجب بند الف اصلاحیه مورخ 7/11/1385 آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 ق.م.م(تصویر پیوست) حق الزحمه اعضاء هیأت بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ 80000 ریال و به ازاء هر ساعت اضافه بر 2 ساعت مبلغ 20000ریال گردیده است.
بر اساس مطالعه و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت( به علت غیبیت قاضی یا نماینده بند 3 ماده 244 ق.م.م) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مودیان محترم را فراهم آورده است.
لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرتعالی حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند3 ماده244 هر جلسه(تا 2 ساعت) به مبلغ 300000 ریال از تاریخ تصویب،بدون عطف به ماسبق به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 
شماره: 1383/4297/211
تاریخ:07/07/1381
پیوست:دارد
 
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
 
آئیـن نـامه نحـوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هـیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
 
آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2
ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380
 
حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8/12/85 متن زیر جایگزین بند 1 می شود:
«حـق الـزحمـه اعـضـای هـیأتهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.»
1- حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.
3- تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود.
ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/3/1390 جایگزین بند 4 آئین نامه می شود:
«عتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.»

 

4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.
 این آئین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 10/6/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/1381 به تصویب رسید.
 
 
 
 
شماره: 68547
تاریخ: 08/12/1385
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
مجله مالیات
 
اصـلاحیه آئین نامه نحوه پرداخـت حـق الزحـمه اعضاء هیـأتهای حل اخـتلاف مـالیاتی مـوضوع تبـصره 2 مـاده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مـصوب 27/11/1380 کـه در تـاریـخ 7/11/1385 به تـصویب وزیـر محـترم امور اقـتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 
 آئـین نـامـه نـحوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هـیأتـهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی مـصـوب 31/6/81 بـه شـرح زیـر اصـلاح مـی گردد:
الـف- متن زیر بر اساس بـخشنامه شماره 7098/240 مورخ 25/03/90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:

 

«حـق الـزحـمه قـضات دادگـستـری و نـمایـندگان بنـد 3 مـاده 244،بـابت هر جلسه(تا 2 ساعت)مبلغ سیصد هزار(300000)ریال قابل پرداخت خواهد بود.»

 

الف- متن زیر جایگزین بند(1) می شود:
1- حـق الـزحمـه اعـضـای هـیأتهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی،بابت هر جلسه(تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار(80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(20000)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آئین نامه الحاق می گردد:
5- در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.
6- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند(1) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل 15% تعدیل نماید.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282/3433/214 مورخ 4/11/85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7/11/85 به تصویب رسید.
 
 
داود دانش جعفری
 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید