اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

اصلاحیه مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی


شماره:۱۱۰۰۴/۲۳۰/د

تاریخ:۱۳/۰۴/۱۳۹۰

پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۲۳
۹۰
مواد ۵ و ۶ آیین نامه
س
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…..
 
موضوع
اصلاحیه مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
تصویر تصویب نامه شماره ۲۸۵۱۷۷/ت ۴۴۰۳۷ک مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص اصلاح مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰/ت ۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷،که در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ منتشر گردیده است به شرح زیر جهت اجراء و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
۱- عبارت زیر به انتهای تبصره ۵ ماده ۵ الحاق می شود:
چنانچه در بعضی نقاط کشور،انتخاب حسابدار رسمی امکانپذیر نباشد سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از سایر حسابرسان بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید.
۲- در جزء ب تبصره ۱ ماده ۶ واژه دبیر پس از عبارت “نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور” الحاق و عبارت “اکثریت اعضاء” جایگزین عبارت” کلیه اعضا” می شود.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء:از تاریخ ۳/۱/۱۳۹۰
مدت اجراء:—–
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعملها منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
شماره:۲۸۵۱۷۷/ت۴۴۰۳۷ک
تاریخ:۱۱/۱۲/۱۳۸۹
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزیـران عـضو کمیـسیون اقتـصاد در جـلسه مـورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ بـنا بـه پـیشـنهاد وزارت امـوراقتصادی و دارایـی و به استناد تبصره (۴)ماده واحدهقـانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب۱۳۷۲- و بارعایت تصویب‌نامه ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶تصویب نمودند:
مواد(۵)و (۶)اصلاحیآیین‌نامه اجرایی تبصره(۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ایحسابداران ذی‌صلاح، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۰/ت ۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
۱- عبارت زیر به انتهای تبصره(۵)ماده (۵) الحاق می‌شود:
چـنانچـه در بـعضی از نقـاط کـشور، انتـخاب حـسابدار رسـمی امـکان‌پذیر نبـاشـد، سـازمان امور مـالیاتی کـشور مـی‌تـواند از سـایر حسـابرسان بند (۳) ماده (۹۷)  قانون مالیاتهایمستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید.
۲- در جـزء (ب) تـبصره(۱) مـاده (۶) واژه “(دبیـر) ” پـس از عـبارت ” نـماینـدگان سـازمان امـور مالیاتی کشور” الحاق و عبارت ” اکثریت اعضا” جایگزین عبارت ” کلیه اعضا ” می‌شود.
 
این تصویب‌نامه در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۸۹         به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیدهاست.
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi