بخشنامه های مالیاتی

*اصلاحیه ضوابط قیمتهای واحدهای ارزان قیمت

بخشنامه شماره 30/4/12591/66656 تاریخ 1373/12/25

شماره بخشنامه:

66656/12591/4/30

تاریخ بخشنامه:

1373/12/25

*اصلاحیه ضوابط قیمتهای واحدهای ارزان قیمت


شماره: 66656/12591/4/30
تاریخ: 25/12/1373
پیوست:
 
اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به امضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد.
 
 
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 زیربنای مفید آنها (درموردآپارتمانها زیربنای مفیدباستثناء مشاعات ) با الگوی مصوب مصرف مسکن معتبر درتاریخ صدور پروانه ساختمانی مربوط، منطبق بوده و جمع ارزش معاملاتی عرصه ( یاسهم عرصه ) واعیان آنها تا30000000 ریال باشد از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است .
تبصره 1 – درزمان تصویب این اصلاحیه ، طبق مصوبه شورایعالی تعیین الگوی مصرف کشور ، درشهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ،تبریزو شیراز ، واحدهای مسکونی بازیربنای مفید حداکثر 75 مترمربع ودرسایرشهرها بازیربنای مفید حداکثر 100 مترمربع باالگوی مصوب مصرف مسکن تطبیق دارد.
تبصره 2 -هرگونه تغییردرحدنصاب (جمع ارزش معاملاتی عرصه واعیان ) مذکور درماده 1، درابتدای هرسال باتصویب وزارتین مسکن وشهرسازی و اموراقتصادی و دارائی ، جهت اجرااعلام خواهد شد0 مادام که حدنصاب مذکورابلاغ نشده باشد حدنصاب قبلی ملاک عمل خواهد بود. ماده 2 – معافیت موضوع این اصلاحیه شامل واحدهای مسکونی است که ازتاریخ 1/4/1372 تاتاریخ 3/12/1376 احداث و حداکثر ظرف مدت یکسال ازتاریخ صدور گواهی پایان کارساختمان ( درموردآپارتمانهاازتاریخ صدورصورتمجلس تفکیکی ) مورد اولین انتقال قطعی واقع میشود. تبصره سازندگان واحدهای مسکونی که ازتاریخ 3/12/1366 تاتاریخ 13/3/1372 پروانه ساختمان اخذ نموده اند ،کماکان مشمول معافیت ضوابط وقیمتهای قبلی موضوع بخشنامه شماره 59190/13038/4/30 مورخ 20/12/1367 خواهند بود.
 
 
مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی ودارائی
 
عباس آخوندی
وزیر مسکن وشهر سازی
مواد قانونی وابسته
  ماده 69 ـ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و ق…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *