تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

اصلاح ماده 17 تصویب نامه 53456

تصویب نامه و تصمیم نامه : 176766 تاریخ تصویب و تصمیم نامه : 1389/08/09

اصلاح ماده 17 تصویب نامه 53456

شماره:176766/ت41292هـ

تاریخ:1389/08/09


 
شماره:176766/ت41292هـ
تاریخ:09/08/1389
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هـیئت وزیـران در جلـسه مـورخ 2/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 88514 مورخ 18/6/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
مـتـن زیـر بـه عـنـوان مـاده(17) بـه تـصـویـب نـامـه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 7/12/1281 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می گردد:
ماده17- آن قـسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.
تبصره1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.
تبصره2– مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

مواد قانونی وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *