اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاح بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(۲) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده


شماره:۲۰۰/۹۳/۷۲

تاریخ: ۳۱/۶/۱۳۹۳

پیوست:
 
بخشنامه
 

 

۷۲
۹۳
تبصره(۲) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف

 

 
 
مخاطبین/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
اصلاح بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(۲) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده
      از آنجائیکه مواعد پیش بینی شده در بندهای (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل اجرائی به شماره ۱۸۳۸۴/۲۰۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۰ موضوع تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ،به دلیل عملیاتی نبودن اقدامات پیشبینی شده ظرف مهلت تعیین شده موجبات عدم برخورداری برخی از مودیان از مشوق تبصره (۲) ماده مذکور;گردیده است.
لذا بندهای فوق الذکر بشرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد:
در بند (۱۰) دستورالعمل اجرایی، عبارت «یک ماه» جایگزین عبارت «۱۵ روز» می شود.
در بند (۱۱)دستورالعمل اجرایی،عبارت «از تاریخ دریافت فهرست هزینهها حداکثر تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت فهرست هزینهها« می شود.
 
علی عسکری
 
دامنه کاربرد:
 1- داخلی:   *           2-خارجی: *
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶
تاریخ اجراء:
تاریخ صدور بخشنامه
مدت اجراء:
نامحدود
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی
*بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر
 
 
 

 

 

 

 

 

شماره : ۱۸۳۸۴ /۲۰۰

تاریخ :۰۴/۰۸/۱۳۹۰
پیوست :دارد
دستور العمل
 
۵۳۴
۱۳۹۰
تبصره(۲)ماده«۳۸»قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده
در راستای تصمیم جلسه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۹کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت ، موضـوع نامه شـماره ۷۹۶۴۰/۴۴۰۳۳/۸ مورخ ۱۲/۰۴/ ۱۳۸۹ دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظوراتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (۲) ماده«۳۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:
۱- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد.
قانـون : قانون مالیات بر ارزش افزوده
اداره امور مالیاتی صلاحیتدار : اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد.
اداره صلاحیتدار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود.
واحد تولیدی : واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا …. از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون.
عـــوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود، دریافت گردیده است.
مـــودی : صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می باشند.
۲- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «۳۸» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (۲) ماده «۳۸» قانون نخواهد بود.
۳- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حقالتدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینههای انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.
۴- اسناد و مدارک هزینه های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «۹۶» اصلاحیه ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حسب مورد میبایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد.
۵- واحدهای تولیدی میتوانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «۳۸» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.
۶- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «۳۸» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود.
۷- هزینه‌‌های هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف ۱۰% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مودیان هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفا تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود.
۸- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینههای انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (۲) ماده «۳۸» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد.
۹- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
۱۰- مودیان مکلفند هزینههای انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.
 11- ادارات صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت فهرست هزینهها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار اعلام نمایند.
۱۲- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینهها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینهها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ضروری است، در صورت تأیید هزینهها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار، اصل صورتحسابهای مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت ” از مشوق تبصره(۲) ماده «۳۸» برخوردار گردیده است ” به مودیان برگشت داده می شود.
۱۳-  اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (۸) و اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید.
۱۴- عوارض قابل استرداد بابت هزینههای ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون نخواهد بود.
۱۵- مودیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دورههای سنوات ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ و همچنین بهار و تابستان سال ۱۳۹۰ که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلا از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیدهاند میتوانند هزینههای انجام شده موضوع بند (۳) در هر یک از دورههای فوقالذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال ۱۳۹۰ به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند.
لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مودیان مذکور مانع از رعایت بند (۷) دستورالعمل نخواهد شد.
۱۶- درخصوص آندسته از مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دورههای مالیاتی سنوات مذکور در بند ۱۵ ، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشد به شرح زیر اقدام شود:
مودیان می بایست هزینههای موضوع بند(۳) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.
هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میبایست پس از اعلام هزینههای مزبور توسط اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگیهای لازم درخصوص هزینههای مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند.
ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «۲۵۱»مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (۱۳) می باشند.
۱۷- مودیان مکلفند در صورت تأیید هزینههای انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:        2خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد تلفن: ۸۳۲۷۱۰۱۳-۰۲۱
تاریخ اجراء:۲۳/۱۲/۱۳۸۹
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
  
 
                   ( بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مواعد پیش بینی شده در بندهای (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل
 
               شماره    ۱۸۳۸۴ /۲۰۰ مورخ۴/۸/۱۳۹۰ از مدت ۱۵ روز به یک ماه اصلاح می گردد )
 
 
 
 
                                                 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۳۸- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانو…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi