تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره ه53122ت/58555 تاریخ 1395/05/18

اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم 

شماره: 5312258555 هـ

تاریخ: 1395/05/18

اصلاح آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 1395/05/10 به پیشنهاد شماره 200/1927/25212 مورخ 1395/02/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیمـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب ­نامه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 1381/12/07 و اصلاحیه­ های بعدی آن موضوع­ تصویب­ نامه­ های­ شماره 176766/ت41292هـ مورخ 1389/08/09،شماره 242895/ت48524هـ مورخ 1391/12/08 و شماره 62400/ت50217هـ مورخ 1393/06/04 به شرح زیر اصلاح می­ شود:

1ـ در عنوان فصول دوم تا دهم آیین­ نامه مذکور، واژه «معافیت» به عبارت «مالیات به نرخ صفر» اصلاح می ­شود.

2ـ در ماده (1)، عبارت « معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان او قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­ شود، جاری خواهد بود.» به عبارت «بقاع موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می ‏شود.» و عبارت «سازمان یادشده» به عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه» اصلاح می­ شود.

3ـ در ماده (2)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می ­شود.

4ـ در تبصره (1) ماده (2)، عبارت «معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال» به عبارت «نرخ صفر برای محاسبه مالیات» اصلاح و عبارت «در سال مربوط» پس از عبارت «علوم اسلامی» اضافه میشود.

5 ـ تبصره (2) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می­ گردد:

«تبصره2ـ استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین­ نامه خواهد بود.»

6 ـ در ماده (3)، عبارت «از پرداخت مالیـات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می­ شود.

7ـ در ماده (4) آیین­ نامه، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح و عبارت « (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور)» پس از عبارت «صندوق عمران موقوفات کشور » و واژه «برای» پس از عبارت «مشروط بر اینکه» اضافه می­ شود.

8 ـ در ماده (5)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف است» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می­ گردد» اصلاح می­ شود.

9ـ در بند (ب) ماده (5)، عبارت «اصلاحی ـ مصوب 1380/11/27ـ قانون مالیات­های مستقیم» حذف و چهار تبصره به عنوان تبصره­ های (1)،(2)،(4) و (5) به شرح زیر به این ماده اضافه و تبصره­ قبلی به عنوان تبصره (3) تلقی و در تبصره مذکور واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می­ شود:

تبصره1ـ ادارات اوقاف و امور خیریه می­ توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصاحساب­هایی که به این طریق دریافت می­ شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می­ باشند.

تبصره2ـ شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن­ها مفاصاحساب صادر نموده­اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

تبصره4ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره5ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

10ـ در ماده (6)، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می­ شود.

11ـ در بند (ب) ماده (6)، واژه «مصارف» به واژه «مصرف» اصلاح و پس از عبارت«بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب 1380/11/27ـ» عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می­ شود.

12ـ متون زیر به عنوان تبصره­ های (1) و (2) به ماده (6) الحاق می­ شود:

تبصره1ـ کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می­ شود.

تبصره2ـ آن قسمت از کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می­ گیرد.

13ـ در بند (الف) ماده (7)، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به عبارت «ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح میشود.

14ـ در بند (پ) ماده (7)، پس از عبارت « ـ مصوب 1380/11/27ـ» عبارت«و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می­ شود.

15ـ در ماده (9)، عبارت «چهار ماه بعد از پایان» به عبارت «پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی»، واژه «موسسه» به واژه «مربوط»، عبارت «مرجع ناظر مربوط» به عبارت «مرجع نظارت ذی­ربط» و عبارت «مرجع ناظر موسسه» به عبارت «مرجع یادشده» اصلاح می­ شود.

16ـ در مـاده (10)، واژه «معـافیت» بـه عبـارت «نـرخ صفـر مـالیـاتـی» اصلاح می­ شود.

17ـ در ماده (11)، عبارت «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی « اصلاح می ­شود.

18ـ در ماده (12)، عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» حذف، عبارت «و همچنین فعالیت­های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه­های ذی­ربط» پس از عبارت «به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و عبارت «مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد» پس از عبارت «انجام می شود» اضافه و عبارت « فعالیت­های یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد. » به عبارت « دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. » اصلاح می­ شود.

19ـ در ماده (13)، عبارت «قانون مالیات­های مستقیم» پس از واژه «اصلاحی» اضافه، عبارت «معافیت مالیاتی» به عبارت «نرخ صفر در محاسبه مالیات» و عبارت «حداقل یکبار در هر» به عبارت «حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی» اصلاح و واژه «مربوط» پس از عبارت «سال مالی» اضافه و عبارت «و گواهی نظارت دریافت» حذف و عبارت «مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را دراجرای تبصره یادشده به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تسلیم نماید.» به انتهای این ماده اضافه می­ شود.

20ـ در ماده (14)، عبارت « و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت « قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب 1380/11/27ـ» و عبارت «یا مالیات به نرخ صفر» پس از عبارت «معافیت مالیاتی» اضافه و عبارت «و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون» حذف می­ شود.

21ـ تبصره (1) ماده (14) به شرح زیر اصلاح می­ شود:

تبصره1ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف میباشد. این حکم شامل درآمد شرکت­ های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

22ـ در تبصره (2) ماده (14)، عبارت «با رعایت تبصره (1) این ماده» پس از فعل «می‏ باشند» اضافه می­ شود.

23ـ در ماده (15)، عبارت « و اصلاحیه‏ ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود،» پس از عبارت «قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب 1380ـ» اضافه و واژه «یا» پس از عبارت « سود و زیان» به ویرگول(،) و عبارت «حساب درآمد » به عبارت «صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح می­ شود.

24ـ ماده (16) به شرح زیر اصلاح می­ شود:

ماده16ـ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ­های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏ شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت­ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.

25ـ ماده (17) الحاقی آیین­ نامه و تبصره‏ آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می­ شود.

26ـ در ماده (18)، عبارت «اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم ـ مصوب 1380/11/27ـ که سال مالی آنها از 1381/01/01 به بعد شروع می‏شود» به عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که آغاز سال مالی آن­ها 1395/01/01 و بعد از آن باشد،» اصلاح می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس­ جمهور

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 139 –
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *