اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور


شماره: ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ

تاریخ:۱۸/۰۴/۱۳۹۲

پیوست:

آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴)قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:

آییننامه اجرایی بند(۳۹)قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ با اصلاحات زیر به عنوان آییننامه اجرایی ماده (۱۷)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ میشود:

۱- در ماده(۲)، عبارتهای «طی پنج سال اخیر» و «از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱تا ۲۴/۶/۱۳۹۶»به ترتیب جایگزین عبارتهای «از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰» و «در سال ۱۳۹۱» میشود.

۲- در تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۹۱» و «سال ۱۳۹۲» میشود.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲) الحاق میشود:

تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و داراییها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (داراییها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمیشود.

۴-در بند «الف» ماده(۱۰)، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال ۱۳۹۱» و در بند «ج» آن، واژه «مبنای» حذف میشود.

۵- در ماده(۱۱)، عبارت « ماده (۱۷)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱- » جایگزین عبارت «بند (۳۹) قانون بودجه سال۱۳۹۱کل کشور» و عبارت «بدون رعایت مواد(۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ » بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق میشود.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۴- حذف شد . (۱)

 

۱ .به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹…

 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi