اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری

اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری


شماره:۲۸۶۲۱/ت ۳۳۵۴هـ
تاریخ:۱۰/۰۵/۱۳۸۴
پیوست:دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۳۶-۱/۸۴۲ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴ سازمان مییراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی ونرخ گذاری تأسیسات گردشگری نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰۸/ت ۱۴۱ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- ماده (۱) به شرح زیر تغییر می یابد.
“ماده ۱- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات وانتفاع برای پذیرایی، اقامت وخدمات مسافرتی وبه مسافران یا میهمانان طبق ضوابط ومقررات این آئین نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می شوند:
۱-  هتل، متل وواحدهای خدماتی رفاهی بین راهی
۲- مهمانپذیر
۳-  مراکز خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائر سرا وازاین قبیل
۴- مراکز اقامتی جوانان
۵-  تفرجگاه ها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروان ها
۶-  مراکز سرگرمی وتفریحی (مراکز تعطیلات)
۷-   دفترهای خدمات مسافرتی وجهانگردی
۸-  مناطق نمونه گردشگری
۹-  اقامتگاه ها با مالکیت زمانی”
۲- تبصره های ماده (۵) حذف می شوند.
 3- ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می شود.
“ماده ۶- دارنده وجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی وتجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی وگردشگری برساند ونسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نماید.
تبصره ۱- سازمان میراث فرهنگی وگردشگری صرفا برای محل های تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد.
تبصره ۲- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده وتمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است “
۴- ماده (۷) با تبصره های آن حذف می شود.
۵- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف می شود.
۶- ماده (۱۴) به ماده (۱۳) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود.
“ماده ۱۳- سازمان میراث فرهنگی وگردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی وصدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند.”
۷- ماده (۱۵) به ماده (۱۴) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود:
“ماده ۱۴- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آئین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد:
 الف- متدین به دین اسلام ویاسایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی.
ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی.
د- دارا بودن گواهی صلاحیت های لازم به تأیید مراجع ذیربط ویا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط
هـ – دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر وداشتن کارت معاینه بهداشتی.
و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا معادل آن.
ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذیربط ویا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی واطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره وپنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تسلط داشته باشند.
تبصره ۱- صلاحیت مذکور در بند “د” داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی وتخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد.
تبصره ۲- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی وگردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند “و” مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند.”
۸- ماده (۱۷) به ماده (۱۶) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود:
“ماده ۱۶- دارندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، درمدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شوند. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خودرا در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری  می تواند اورا از مدیریت عزل وبا واحد مربوط برابر ماده (۱۸) این آئین نامه رفتار نماید.”
۹- ماده (۱۸) به ماده (۱۷) تغییر یافته وتبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۲- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب های ماده (۱۷) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد.
 تبصره ۳- در صورت گران فروشی وکم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری می تواند برابر ردیف (۴) ماده (۱۷) ویا تبصره (۲) این ماده اقدام نماید.
تبصره ۴- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت دوسال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید.”
۱۰- ماده (۱۹) به ماده (۱۸) تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۸- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین ومعرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (۱۴) این آئین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل وپروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد.”
۱۱- ماده (۲۴) حذف می گردد.
۱۲- ماده (۲۶) به ماده (۲۴) تغییر یافته وتبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
“ماده ۲۴- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آئین نامه عمل کنند وهمچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان وپذیرایی میهمانان ومسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده ونتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی وگردشگری اعلام نمایند.
   تبصره ۲- در موارد سلب درجه وتعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (۲۴) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام وسایر علایم وآثار واحد گردشگری از روی تابلوها وغیره نیز اقدام نمایند.”
۱۳- ماده (۲۸) حذف می گردد.
۱۴- ماده (۲۶) به شرح زیر اضافه می شود:
“ماده ۲۶- سازمان میراث فرهنگی وگردشگری موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این آئین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل وفعالیت تشکل های صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه وجهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری ارائه نماید.” 
 
 
 محمدرضا عارف
 معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
 آئین نامه…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi