استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی


شماره:۳۶۹۷/۲۶۰/د
تاریخ:۲۸/۸/۱۳۹۲
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۹۲
۹۲
قانون مالیات برارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
مواد(۵)و(۶)اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره(۴)ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ 
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲ه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲هیأت محترم وزیران در رابطه با “مواد(۵)و(۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره(۴) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷″ جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد.
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد:۱- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگویی:
تلفن:
مدت اجراء: نامحدود
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:
نحوه ابلاغ:
 
 
شماره:۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ
تاریخ:۲۸/۰۷/۱۳۹۲
پیوست:
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۶۱۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۲- تصویب نمود:
مواد(۵)و (۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۴)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷به شرح زیر اصلاح می شوند:
الف – ماده (۵)به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- در متن ماده، عبارت “در اجرای ماده(۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مودی طبق ماده (۲۷)قانون مالیات بر ارزش افزوده “قبل از واژه” مکلفند” الحاق می شود.

۲-در بند “الف،عبارت “و قانون مالیات بر ارزش افزوده” بعد از عبارت “قانون مالیاتهای مستقیم” الحاق می شود.
 
۳- متن زیر جایگزین بند “ب” می شود:
ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.

۴- در بند “ج”، عبارت “مالیاتهای مستقیم” بعد از واژه “قانون” الحاق می شود.

۵-در تبصره (۱)،عبارت “مالیات بر ارزش افزوده”جایگزین عبارت” مالیاتهای غیرمستقیم” می شود.

۶-در تبصره(۲)، عبارت “و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارتهای “تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات”، “درآمد مشمول مالیات” و “تعیین درآمد مشمول مالیات” و عبارت “و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارت “محاسبه درآمد مشمول مالیات” الحاق می شود.

۷- در تبصره(۳)، عبارت “و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی” بعد از عبارت “برگ تشخیص مالیات” الحاق می شود.

۸- در بند “ج” تبصره (۳)، عبارت “قسمت اخیر تبصره (۱)ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم و” حذف و واژه “قوانین” جایگزین واژه “قانون” می شود.
 
ب – ماده (۶)به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- متن زیر جایگزین متن ماده می شود:
ماده۶- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید.
 
۲- در تبصره(۱)، عبارت های “یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی” و “و خرید و عرضه کالا و خدمات” به ترتیب بعد از عبارت “برگ تشخیص مالیات” و واژه “استهلاکات” الحاق و عبارت “مالیات بر ارزش افزوده” جایگزین عبارت “مالیاتهای غیرمستقیم” می شود.

۳-در بند “الف” تبصره (۱)، عبارت “و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارت “مالیاتهای تکلیفی” الحاق می شود.

۴-در بند “ب” تبصره (۱)، عبارت “با توجه به قسمت اخیر تبصره(۱)ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم “حذف و واژه “قوانین” جایگزین واژه “قانون” می شود.

۵-در تبصره(۴)، عبارت “با اکثریت” جایگزین عبارت “به اتفاق” و عبارت “گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و” بعد از عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” الحاق می شود.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi