بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی


شماره:3697/260/د
تاریخ:28/8/1392
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
092
92
قانون مالیات برارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
مواد(5)و(6)اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره(4)ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/1/1387 
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 28/7/1392هیأت محترم وزیران در رابطه با “مواد(5)و(6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره(4) ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره740/ت37129ک مورخ 10/1/1387″ جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد.
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد:1- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگویی:
تلفن:
مدت اجراء: نامحدود
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:
نحوه ابلاغ:
 
 
شماره:130940/ت49062هـ
تاریخ:28/07/1392
پیوست:
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1392بنا به پیشنهاد شماره 237613 مورخ 26/12/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- تصویب نمود:
مواد(5)و (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، موضوع تصویب نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/1/1387به شرح زیر اصلاح می شوند:
الف – ماده (5)به شرح زیر اصلاح می شود:
1- در متن ماده، عبارت “در اجرای ماده(272)قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مودی طبق ماده (27)قانون مالیات بر ارزش افزوده “قبل از واژه” مکلفند” الحاق می شود.

2-در بند “الف،عبارت “و قانون مالیات بر ارزش افزوده” بعد از عبارت “قانون مالیاتهای مستقیم” الحاق می شود.
 
3- متن زیر جایگزین بند “ب” می شود:
ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.

4- در بند “ج”، عبارت “مالیاتهای مستقیم” بعد از واژه “قانون” الحاق می شود.

5-در تبصره (1)،عبارت “مالیات بر ارزش افزوده”جایگزین عبارت” مالیاتهای غیرمستقیم” می شود.

6-در تبصره(2)، عبارت “و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارتهای “تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات”، “درآمد مشمول مالیات” و “تعیین درآمد مشمول مالیات” و عبارت “و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارت “محاسبه درآمد مشمول مالیات” الحاق می شود.

7- در تبصره(3)، عبارت “و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی” بعد از عبارت “برگ تشخیص مالیات” الحاق می شود.

8- در بند “ج” تبصره (3)، عبارت “قسمت اخیر تبصره (1)ماده (272)قانون مالیاتهای مستقیم و” حذف و واژه “قوانین” جایگزین واژه “قانون” می شود.
 
ب – ماده (6)به شرح زیر اصلاح می شود:
1- متن زیر جایگزین متن ماده می شود:
ماده6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید.
 
2- در تبصره(1)، عبارت های “یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی” و “و خرید و عرضه کالا و خدمات” به ترتیب بعد از عبارت “برگ تشخیص مالیات” و واژه “استهلاکات” الحاق و عبارت “مالیات بر ارزش افزوده” جایگزین عبارت “مالیاتهای غیرمستقیم” می شود.

3-در بند “الف” تبصره (1)، عبارت “و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی” بعد از عبارت “مالیاتهای تکلیفی” الحاق می شود.

4-در بند “ب” تبصره (1)، عبارت “با توجه به قسمت اخیر تبصره(1)ماده (272)قانون مالیاتهای مستقیم “حذف و واژه “قوانین” جایگزین واژه “قانون” می شود.

5-در تبصره(4)، عبارت “با اکثریت” جایگزین عبارت “به اتفاق” و عبارت “گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و” بعد از عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” الحاق می شود.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *