قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

ارسال 4 فقره فرم مالیاتی

1113

ارسال 4 فقره فرم مالیاتی


شماره:65717/210

تاریخ:09/09/1388

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
054
88
247، 238، 244، 257 و 246
م
 
مخاطبین اصلی/
ذینفعان
اداره امور مالیاتی استان تهران
اداره امور مالیاتی شهر تهران
اداره کل امور مالیاتی استان ……
موضوع
ارسال 4 فقره فرم مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 117300 مورخ 13/11/87 در خصوص آئین دادرسی مالیاتی و همچنین الحاق ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد 4 فقره فرم مالیاتی اصلاحی به شرح ذیل ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی منبعد از فرمهای مذکور استفاده نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.
1- برگ تشخیص مالیات مشاغل
2- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی
3- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی
4- برگ اعتراض مودی
 
 
امیر حسن علی حکیم 
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی ×      2- خارجی ×
مرجع پاسخگوئی: دفتر خدمات مالیاتی – تلفن: 39903830
تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ
مدت اجرا: —
مرجع ناظر:
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
شماره:117300
تاریخ:13/11/1387
پیوست:
 
بخشنامه
 
072
87
244
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
دستورالعمل دادرسی مالیاتی
به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و نیز حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل دادرسی مالیاتی جهت بهره برداری و اجراء ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:         2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تلفن:33947796
تاریخ اجراء:تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:معاون فنی و حقوقی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس <b…< td=””>
</b…<>
 ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از …
 ماد ه 244ـ مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…
 ماده 257 ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع…
 ماده 246ـ وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده‌، جهت حضور مودی یا نمایندة مودی و نیز اعزام نمایندة ‌ادارة امور ما…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *