بخشنامه های مالیاتی

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393

بخشنامه 200/94/50 تاریخ 1394/05/12

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393


شماره:50-94-200

تاریخ:12-5-1394

پیوست:

 

بخشنامه

 

 

 

50

 

94

 

بند(ب) ماده 154

 

م

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی……..

 

موضوع

 

ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393

 

      در اجرای مقررات بند(ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتها در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها، ارسال می­گردد.

1- با عنایت به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.

2- با عنایت به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.

3- با توجـه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره های 1، 2 و 4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انــجام بـررسی­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوز? جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست شماره              (یک و دو) تنظیم و بصورت متمـرکز از طریق آن اداره کل، حـداکثر تـا تـاریخ 15-06-1393، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (zaribe.maliyati@intamedia.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند،تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.

موکدا اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه  می گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.

4- با توجه به اصلاحات اساسی که در راستای ایجاد شفافیت، تصریح و رفع برخی ابهامات در عناوین و ضرایب مالیاتی فعالیت­های پزشکی در عملکرد سال 1393 توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی صورت پذیرفته است، لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی در اعمال ضرایب مالیاتی مشاغل پزشکان به ویژه پزشکان متخصص پس از تطبیق شرح فعالیت، نوع و مجوز صادره از سوی مراجع قانونی، نسبت به انتخاب ضریب مالیاتی متناسب با فعالیت آنان اقدام نمایند.

5-  ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق تشخیص علی الرأس، نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند.

6- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به  تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند.                                                                                                                                              

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

دامنه کاربرد:

 1- داخلی ×      2- خارجی ×

 

مرجع پاسخگوئی:دفترپژوهش وبرنامه ریزی

 تلفن: 27- 39903926

 

تاریخ اجرا:

عملکرد سال1393

 

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:

فیزیکی

 

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

         

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *