احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی


شماره:۳۸۶۹/ت۴۶۱۲۶ک
تاریخ:۱۴/۰۱/۱۳۹۰
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزیـران عضـو کـمیسیـون اقـتـصاد در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ بـنا بـه پیـشنهاد شماره ۱۹۷۵۸۳/۶۲ مـورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ وزارت امـور اقـتـصادی و دارایـی و بـه اسـتـناد مــاده (۱۴۷) قــانـون مــالیـاتـهای مـستقیـم- مـصوب ۱۳۶۶- و بـا رعـایـت جزء “و” بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
ده درصد(۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۱ مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۶ محسوب می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹    به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi