اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتها و تبصره 5 ماده 59- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: غرب تهران

اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتها و تبصره ۵ ماده ۵۹- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: غرب تهران


 نمونه آرای شعب

شماره: ۱۰۷۳۱/۲۰۱

تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۸۱

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۶/۶۲۱- ۵/۶/۸۱

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: ۷۷
شماره حوزه مالیاتی ۳۴۰۸۲۲
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل مالیاتهای غرب تهران
تاریخ ابلاغ رای: ۲۰/۶/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۵۰۵۹- ۲۰۱-۲۴/۶/۸۱
کلاسه شورا ۵۰۱۷۴
 
 
خلاصه واخواهی: اینجانب در سال ۷۷ سرقفلی مغازه خود را به شخصی به نام           فروختم و چون ایشان به دلایل عدیده قادر به پرداخت بهای آن نشد معامله فسخ شد در سال ۷۹ دارائی از خریدار درخواست واریز ۰۰۰ ۱۲۰ ۱ تومان مالیات سرقفلی نمود که اینجانب به اتفاق نامبرده در کمیسیون شرکت و کمیسیون فسخ معامله با ایشان را تائید نمود.بعد از مدتی مغازه به شخص دیگری فروختم و دارائی از اینجانب ۰۰۰ ۲۸۰ تومان مالیات سرقفلی دریافت نمود. اما کمیسیون بدوی از استرداد مالیات معامله اول که فسخ شده بود خودداری نمود.دلیل کمیسیون مذکور این بود که درمعامله قطعی مالیات مسترد         نمی گردد.
لذا تقاضای رسیدگی دارم.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید:
رای: به استناد مدارک و مستندات و اقاریر شاکی حق کسب و پیشه مغازه مورد بحث در تاریخ ۲۸/۱۱/۷۷ از طرف ایشان به آقای           واگذار و با تخفیف ممیزکل مالیات متعلقه قبول و پرداخت گردیده و خریدار از تاریخ مذکور محل را تصرف و در آن به مدت حدود یکسال یعنی تا تاریخ ۱۴/۱۰/۷۸ به کسب اشتغال داشته و از این تاریخ محل کسب مذکور مجدد به فروشنده(شاکی) انتقال داده شده که آقای          مودی مالیاتی انتقال مغازه به خود را فسخ قرارداد فروش خود با آقای                   دانسته و به استناد رای هیات حل اختلاف مالیاتی که از انتقال دهنده(                ) رفع تعرض مالیات نموده و همچنین عدم ثبت معامله خود با ایشان در دفتر اسناد رسمی تقاضای استرداد مالیات پرداختی خود را در اجرای مفاد مادتین ۲۴۲و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم نموده که با توجه به موارد مذکور و مفاد تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که یکی از موارد تحقق واگذاری را” تصرف محل” ذکر نموده و خریدار حدود یکسال محل را در تصرف و در آن اشتغال به کسب داشته و همچنین عدم ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی نافی موضوع تصرف نبوده و رفع تعرض مالیات از واگذار کننده محل مذکور به ایشان(موضوع رای شماره ۱۰۸۰ مورخ ۱۶/۷/۸۰ که استدلال هیات صادر کننده رای خود جای تامل داشته) موثر در ما نحن فیه نبوده و من جمیع جهات به رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث رد شکایت مودی و عدم استرداد مالیات پرداختی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قانون و مقررات مشهود نیست و با رد شکایت شاکی رای صادره ابرام می گردد.
 
اسدالله مرتضوی
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi