اجرای معافیت مالیاتی ماده 138 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان

اجرای معافیت مالیاتی ماده ۱۳۸ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان


 

شماره: ۴۲۲۸/۲۰۱
تاریخ:۲۰/۰۵/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۹-۱۶/۱۰/۱۳۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۹
شماره حوزه مالیاتی: ۹۲۱۳-۱۹
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۹۲۱-۱۹
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خراسان
اداره امور مالیاتی شهرستان: خواف
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۸/۱۰/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۹۵۹۰-۲۰۱-۱۶/۱۱/۸۱ و ۹۷۹-۲۰۱-۱۴/۲/۸۲
 
خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر معترض بوده وخواستار نقض رأی واستفاده از معافیت بند الف ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. این شرکت مجوز شماره ۱۱۶۴۴/۱۰۰-۲۵/۱۰/۷۹ را برای طرح توسعه فرآیند خرد آیش فرآوری سنگ آهن به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰ ریال و مجوز شماره ۱۰۲۲۵۸۲-۲۵/۱۲/۸۰ را برای طرح خط خرد آیش و فرآوری سایت سنگ شکن شماره ۱و۲ به مبلغ ۰۴۴ ۵۷۶ ۲۱۰ ۲ ریال از بالاترین مقام اجرائی وزارت صنایع ومعادن اخذ ومتعاقبا مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۴/۸۰ شرکت نیز سود ابرازی عملکرد ۷۹ را برای اجرای طرحهای توسعه مذکور اندوخته نموده است. در نتیجه اندوخته مزبور تا حد هزینه طرح های یاد شده به حکم تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۷۹ وبند الف ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف می باشد ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اعتراض شرکت در این مورد توجهی ننموده وحتی در مورد طرح مربوط به مجوز شماره ۱۱۶۴۴/۱۰۰-۲۵/۱۰/۷۹ به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰ ریال که مجوز آن قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷/۴/۸۰ کسب شده بود از اعطای معافیت خودداری نموده است.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
گرچه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به لحاظ اینکه مجوز شماره ۱۰۲۲۵۸۲-۲۵/۱۲/۸۰ طرح توسعه بعد از تشکیل جلسه مورخ ۲۷/۴/۸۰ مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی ۷۹ صادر گردیده مودی را مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم بابت طرح مذکور ندانسته اند واز این حیث ایرادی به آراء صادره آنان وارد نمی باشد لیکن چون مجوز شماره ۱۱۶۴۴-۱۰۰-۲۵/۱۰/۷۹ طرح توسعه به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰ ریال قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور دریافت وطبق بند ۹ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه ۹۰% سود خالص شرکت برای اندوخته طرح توسعه اختصاص یافته و ظاهرا شرکت مودی شرایط استفاده از معافیت را داشته است، مع الوصف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم اینکه در تبصره های ۳۵ قوانین بودجه سالهای ۷۹و۸۰ معافیت مزبور پیش بینی شده بود به دلیل اینکه متن تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۷۹ توسط مودی ارائه نگردیده از اعطای معافیت مزبور خودداری وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه راجع به طرح توسعه اخیرالذکر صرفا با اظهارنظر نسبت به طرح توسعه دیگر که مشمول معافیت نبوده ضمن تأئید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه وقانونی نسبت به ادعای مودی در خصوص برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۸ بابت مجوز طرح توسعه اخذ شده در سال ۷۹ نبوده ومغایر مفاد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علیهذا این شعبه ردی مورد واخواهی را از این حیث به لحاظ عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi