ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند

ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال ۱۳۹۳ از سوی کارگروه ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند


 

شماره: ۸۴-۹۴-۲۰۰

تاریخ: ۲۴-۰۸-۱۳۹۴

پیوست:

بخشنامه

 

 

 

 

 

۸۴

 

۹۴

 

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ماده ۱۰۵

 

م

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال ۱۳۹۳ از سوی کارگروه ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند

 

      پیرو بخشنامه شماره ۹۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۴-۸-۹۳، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۲۲۴۴-۱۱ مورخ ۱۷-۸-۱۳۹۴ معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست ۱۱۹۹ شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیتهای دانش بنیان که در سال ۱۳۹۳ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ می گردد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های  دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفا تا پایان سال ۱۳۹۳ (به استثنای ردیف های ۶۱ و ۳۵۲ که تا پایان ۳۱-۶-۱۳۹۴) می باشد، بنابراین معافیت موضوع ماده۳ قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مذکور صرفا از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا ۱۵ سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می باشد،مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده (۳) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده(۹)قانون یادشده
 درخصوص واحدهای فناوری(پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ
صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد نخواهد بود.

ضمنا همانگونه که در بخشنامه صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. 

                                                                             

                                                                                                                                        علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تاریخ اجرا :   مطابق بخشنامه

 

مدت اجرا :  مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

 

بخشنامه و دستورالعمل های منسوخ ( شماره و تاریخ ) :

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره:۹۳-۹۳-۲۰۰

تاریخ:۲۴-۸-۱۳۹۳

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

 

 

۹۳

 

۹۳

 

قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

 

م

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت­های دانش­بنیان که در سال ۱۳۹۲ ازسوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان تایید شده­اند

 

در اجرای ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵-۸-۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۲۰۳۸۴-۲۰۰ مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۹۲ این سازمان، به پیوست فهرست ۴۰ شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال ۱۳۹۲ ازسوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ می­گردد.

با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده ۳  قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:

۱-    نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفا تا پایان سال ۱۳۹۲ ( به استثناء ردیف ۲۴ فهرست پیوست که تا پایان ۱-۷-۱۳۹۳ ) می باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفا از تاریخ صدور مجوز تا  پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا ۱۵ سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.

۲- معافیت مذکور صرفا درخصوص فعالیت های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.

۳- در اجرای تبصره ذیل ماده (۱) قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، نخواهد بود.

۴- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

۵- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.

ضمنا نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به  صورت گروهی  و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند.

                                                                                   علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تاریخ اجرا :   —-

 

مدت اجرا :   مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

 

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

 

* لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲   با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi