ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت­های دانش­بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان تایید شده اند.

ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت­های دانش­بنیان که در سال ۱۳۹۲ ازسوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان تایید شده­ اند


 

 

شماره:۹۳/۹۳/۲۰۰

تاریخ:۲۴/۸/۱۳۹۳
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۹۳
۹۳
قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت­های دانش­بنیان که در سال ۱۳۹۲ ازسوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان تایید شده­اند
در اجرای ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۲۰۳۸۴/۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ این سازمان، به پیوست فهرست ۴۰ شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال ۱۳۹۲ ازسوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ می­گردد.
با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده ۳ قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:
۱-    نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفا تا پایان سال ۱۳۹۲ ( به استثناء ردیف ۲۴ فهرست پیوست که تا پایان ۱/۷/۱۳۹۳ ) می باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفا از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا ۱۵ سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.
۲- معافیت مذکور صرفا درخصوص فعالیت های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.
۳- در اجرای تبصره ذیل ماده (۱) قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، نخواهد بود.
۴- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
۵- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.
ضمنا نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند.
علی عسکری
تاریخ اجرا :  —-
مدت اجرا :   مطابق بخشنامه
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
* لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲   با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     
 
 

 

 

شماره: ۲۰۳۸۴ /۲۰۰/ص
تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹۲
پیوست: دارد
بخشنامه
 
۱۱۶
۹۲
سایر
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…
موضوع
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی
به پیوست دستورالعمل شماره ۱۷۳۲۹۵/۲۴ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ موضوع ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ می گردد:
نظر به اینکه به موجب ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پیوست، صرفا درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکتها و موسسات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مربوط معاف هستند،لذا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که در حوزه فعالیت های دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت می پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکتها یا موسسه دانش بنیان، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهند بود.
در ضمن در اجرای تبصره(۱) ماده ۹ دستورالعمل مزبور، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در مواردیکه در رسیدگی های خود به موارد کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از سوی شرکتها و موسسات مذکور در برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یـک مـاه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.لازم به ذکر است، بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۹۲ این سازمان موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می باشد و به قوت خود باقی است.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء:مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و ییگیری نمایید.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi