ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 529 مورخ 22/7/86

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۲۹ مورخ ۲۲/۷/۸۶


شماره:۳۰۱۶۴
تاریخ: ۰۳/۰۴/۱۳۸۷
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۸۷
۹۶
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۲۹ مورخ ۲۲/۷/۸۶
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۲۹ مورخ ۲۲/۷/۸۶ که بر اساس آن فععالیت موسسات مشاوره حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از مضادیق صاحبان مشاغل ردیف ۵ بند ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ قلمداد نموده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می نماید.
 
علی اکبر عبر مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:۱- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگو: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن: ۳۹۹۰۳۹۲۰
تـاریـخ اجـراء: عملکرد سال ۸۶
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ: نامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
 
 
شماره دادنامه: ۵۲۹
تاریخ:۲۲/۰۷/۱۳۸۶
کلاسه پرونده: ۳۲/۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیروس کمال پور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طبق ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه کشور و آییننامههای ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آییننامههای اجرائی ماده مذکور به عنوان موسسه غیر تجاری تقاضای ثبت موسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طی شماره ۱۳۲۴در تاریخ ۶/۲/۸۲ به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ ۲۴/۹/۸۴ موسسات موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف ۴ بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور موسسات فوق در زمره تجار،بنکداران،عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف ۵ بند(ب)ماده ۹۶ قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده ۹۵ همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت موسسات موضوع ماده ۱۸۷قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۳۴۴/۱۰ مورخ ۱۴/۱۱/۸۵ اعلام داشتهاند، با توجه به ماده ۸ آییننامه اجرائی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد «پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفردا یا مشترکا اقدام به تشکیل موسسه مینمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت ۶ ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود…» و همچنین تبصره ۳ ماده مذکور که مقرر میدارد «موسسه مشاوره حقوقی تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به موسسات غیرتجارتی خـواهد بـود» مستفاد میگردد، اعتبار این گونه موسسات به ثبت آنها میباشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط میگردد. بنابراین،حسب مقررات ماده ۱ و بند (ب) ماده ۲ و همچنین مواد ۳ و ۴ آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷ موسسات مذکور مکلف به ثبت میباشند و همانگونه که بخشنامه شماره ۲۰۶۲۰/۱۲/۴۳/۱۱ مورخ ۲۴/۱۱/۸۴ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص موسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی میباشد نه موسسات مشاوره حقوقی. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوقالذکر را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اولا در متن ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی مینماید. ثانیا، صرف اعطاء عنوان موسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء نمیگردد. ثالثا، در ردیف ۴ بند(الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه دهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص موسسات غیرتجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستندا به ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
 
 
 
علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi