ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰


شماره: ۱۰۰۲۳/۲۰۰

تاریخ: ۱۱/۰۵/۱۳۹۱

پیوست: دارد
 
 بخشنامه
 
۰۳۲
۹۱
بند (ب) ماده ۱۵۴
م
  
مخاطبین
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی….
 موضوع
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰
در اجرای بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست فایل مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد.
۱- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده ۱۵۴ قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.
۲- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقـیقـی و حـقـوقی در جـدول ضرایـب مالیاتی عـمـلکرد مـزبـور یـکـسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.
۳- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانـون تعیـین ضـریـب مـالـیاتی آنـها بـه هـیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند.
۴- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول (به ویژه بند ۸) مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.
۵- با توجـه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های ۱و۲ و۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون مربوط درمـرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند وضمن انـجام بـررسی های کـارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنـظـیـم و از طـریـق اداره کل حداکثر تا ۳۰/۵/۱۳۹۱ به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.
ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:– داخلی               2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها
تلفن: ۲۷- ۳۹۹۰۳۹۲۶
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
  

 

(فرم شماره یک)
متن پیش نویس صورتجلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند(ب) ماده ۱۵۴ق.م.م عملکردسال۱۳۹۰شهرستان……..
 
   دراجرای مقررات موضوع بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و           اصلاحیه های بعدی آن،درتاریخ                 کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی عملکرد سال            ۱۳۹۰شهرستان                           با حضور نمایندگان ذیل درمحل این اداره تشکیل و پس ازبررسیهای لازم حسب مقررات مربوطه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
الف: تمامی اقلام مندرج دردفترچه ضرایب مالیاتی عملکردسال ۱۳۹۰حوزه تهران رابرای اجراءدرشهرستان یادشده بدون هیچگونه تغییری عینا موردتائیدوتصویب قراردادند.
ب: تمامی اقلام مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰حوزه تهران را ،به استثناء مواردپیشنهادی در         صفحه وتعداد         ردیف به شرح(فرم شماره دو)پیوست برای اجراء درشهرستان یادشده عینا مورد تائید وتصویب قراردادند.
 
 
  
نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران                                       
نام ونام خانوادگی
امضاء
                                                                                                                                                                                        
نماینده نظام پزشکی
نام ونام خانوادگی
امضاء
                                                                                                                                                                                         
نماینده مجامع امورصنفی:                         
تولیدی وخدمات فنی
نام ونام خانوادگی
امضاء
                                                                                                                                                                                         
توزیعی وخدماتی
نام ونام خانوادگی
امضاء
                                                                                                                                                                                         
رئیس بانک ملی ایران
نام ونام خانوادگی
امضاء 
                                                                                                                                                                                       
اداره امورمالیاتی شهرستان
نام ونام خانوادگی
امضاء
                                                                                                                                                                                         
 
 
تذکر: به استناد مقررات تبصره یک ماده ۱۵۴ ق.م.م ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفا در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادت ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است از فرمانداری محل درخواست نمایند تا، حسب مورد به جای هریک از نمایندگان مراجع مذکور، نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی نماید. بدیهی است در صورتیکه مراجع مذکور در شهرستان موردنظر تشکیل شده باشد جلسات کمیسیون موضوع بند ب ماده ۱۵۴ الزاما بایستی با دعوت از نماینده مراجع یاد شده تشکیل و موضوعات مطروحه با رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵۴ مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
 

 

(فرم شماره دو)
 
ردیف
نوع فعالیت
صفحه
ردیف
ضریب مالیاتی
ملاحظات
دلایل و مستندات ضمیمه گردد
تولیدکننده
عمده فروش
وارد کننده
خرده فروش
ارائه خدمات
مصوب کمیسیون بند (الف)
مصوب کمیسیون بند (ب)
مصوب کمیسیون بند (الف)
مصوب کمیسیون بند (ب)
مصوب کمیسیون بند (الف)
مصوب کمیسیون بند (ب)
مصوب کمیسیون بند (الف)
مصوب کمیسیون بند (ب)
مصوب کمیسیون بند (الف)
مصوب کمیسیون بند (ب)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محل امضای اعضای کمیسیون:
 
نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران               نماینده نظام پزشکی   نماینده مجامع امور صنفی                             رئیس بانک ملی ایران            رئیس اداره امور مالیاتی
                                                     (صنوف تولیدی و خدمات فنی- توزیعی و خدماتی)

 

 

 

📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi