ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 حوزه تهران

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران


شماره: ۵۸/۹۳/۲۰۰
تاریخ: ۱۴/۵/۱۳۹۳
پیوست:
بخشنامه
 
۵۸
۹۳
بند(الف) ماده ۱۵۴
م
 
مخاطبین/ذینفعان
امورمالیاتی شهرتهران
امور مالیاتی استان تهران
موضوع
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران 
در اجرای مقررات بند(الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عمکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱ به منظور اجراء در ادارات کل امورمالیاتی تابعه، ابلاغ می گردد.
مقتضی است ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ماموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق تشخیص علی الراس، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.
همچنین ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون، تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.
ضمنا، پس از اتمام مراحل چاپ، مجموعه مذکور به تعداد مورد نیاز ادارات کل امورمالیاتی تابعه ارسال می گردد.
علی عسکری
دامنه کاربرد: داخلی *       خارجی *
مرجع پاسخگویی: دفتر پژوهش، برنامه ریزی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۶و۳۹۹۰۳۹۲۷
تاریخ اجراء:
عملکردسال:۱۳۹۲
مدت اجراء: –
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi