ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389

ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹


شماره :۱۱۲۱۰/۲۰۰

تاریخ : ۱۰/۵/۹۰

پیوست : دارد
بخشنامه
 
۰۲۸
۹۰
بند ( ب ) ماده ۱۵۴
م
 
مخاطبان
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….
موضوع
ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹
در اجرای بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۸ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه ارسال می گردد.
۱- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده ۱۵۴ قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.
۲- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقـیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها،ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.
۳- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مـالیـاتـی مـکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند.
۴- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های ۱و۲ و۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند وضمن انجام بررسی های کارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را دراقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا ۲۰/۶/۱۳۹۰ به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند،تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.
ضمنا نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.
مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد ۱۳۸۹ در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر پژوهش و بهبود فرآیند ها
تلفن : ۵۳-۳۹۹۰۳۸۵۲
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
پیوست های مربوطه در ضمیمه موجود می باشد .
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi