ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های2 مواد 26 و34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث

ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های۲ مواد ۲۶ و۳۴ اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارثشماره: ۰۹-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۰۴-۰۲-۱۳۹۵

پیوست: دارد

 

بخشنامه  

 

 

 

 

 

۰۹

 

۹۵

 

۲۶ و ۳۴

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های۲ مواد ۲۶ و۳۴ اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴  قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث

 

به پیوست آیین­نامه­های اجرایی مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب
نامه­های شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هــ  و ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵ هــ مورخ ۲۱-۱-۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران به همراه فرم­های پیوست
به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ  می­گردد.

۱- فرم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده (۲۶) اصلاحی قانون  مالیاتهای مستقیم.

۲- کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

۳- فرم گواهی بلامانع بودن ثبت، انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

۴- فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحی قانون  مالیاتهای مستقیم درخصوص:

    ۱-۴- ماترک ردیف ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    ۲-۴- ماترک ردیف ۲ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    ۳-۴- ماترک ردیف ۳ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    ۴-۴- ماترک ردیف ۴ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    ۵-۴- ماترک ردیف ۵ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;

    ۶-۴- ماترک ردیف ۶ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

۵-  کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

۶- فرم گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

الف– به منظور رسیدگی به مالیات بر ارث متوفیان ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد در هر اداره امور مالیاتی، نسبت به ایجاد واحد مالیاتی جداگانه ای اقدام گردد. در مورد متوفیان قبل از ۱/۱/۱۳۹۵ کماکان واحدهای مالیاتی ارث قبلی مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

ب– پس از دریافت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) اصلاحی قانون یا درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) این قانون، واحد مالیاتی یادشده، ضمن دریافت تصویر مدارک هویتی متوفی و وراث از جمله کارت ملی، شناسنامه، گواهی فوت، گواهی حصر وراثت و مستندات مصدق اموال و دارایی­ها، دیون و بدهی متوفی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی سامانه دریافت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) و فرم درخواست گواهی ماده ۳۴ اصلاحی
قانون ، تسلیم اظهارنامه و فرم اخیرالذکر، منوط به ثبت نام متوفی و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیری و شناسه مالیاتی به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهی الکترونیکی ماده ۳۴ قانون اصلاحی مذکور خواهد بود.

بدیهی است اطلاعات مربوط به پرونده متوفیان و وراثی که قبل از پیاده سازی سامانه مزبور به صورت دستی تکمیل شده است ، می بایست پس از راه اندازی سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و برای متوفی و وراث شناسه مالیاتی صادر گردد.

پ – تا راه اندازی سامانه یکپارچه مالیاتی سازمان ، لازم است ادارات امور مالیاتی به منظور هماهنگی امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) یادشده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلی اقدام تا با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به ارسال کلیه اظهارنامه­های تسلیمی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موضوع بند (ب) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مورد اشاره،اقدام شود.

ت – با توجه به قسمت اخیر بند (ت) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده۲۶ اصلاحی قانون فوق، اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به مالیات بر ارث، اداره کل امور مالیاتی شمیرانات می باشد.

جدر مواردی که برای یک پرونده( متوفی) چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه­های مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط می­باشد..

چ – مبنای ارزیابی اموال و دارایی­ها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (۱۷) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می­باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) اصلاحی قانون مزبورنسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یادشده را به روز رسانی نماید.

ح-با توجه به  ماده (۱۳) آیین­نامه اجرایی ماده۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می باشد.

خ –  مقررات آیین نامه­های صدرالذکر درخصوص متوفیان از ۱-۱-۱۳۹۵ به بعد بوده و برای متوفیان قبل از این تاریخ، احکام قانونی قبل از اصلاحیه۳۱-۴-۱۳۹۴ از جمله مقررات مربوط تسلیم اظهارنامه، رسیدگی و پرداخت مالیات ، صدور انواع
گواهی­های مربوط و… جاری می­باشد.

د – با توجه به حذف ماده (۳۱) قانون، صدور گواهی حصر وراثت متوفیان از۱-۱-۱۳۹۵به بعد موکول به ارائه گواهی موضوع ماده فوق نبوده ودر خصوص متوفیان تاپایان سال ۱۳۹۴مطابق مقررات ماده اخیرالذکر اقدام خواهد شد.

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

 

 

تاریخ اجرا : ۰۱-۰۱-۱۳۹۵

 

مدت اجرا :نا محدود

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ :فیریکی/سیستمی

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۳۶۸   با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

         

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۶- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عا…
 ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی‌های متوفی را به وراث یا …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi