ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره128381/ت41044هـ مـورخ 28/7/1387در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره174728/ت43428 ک مورخ 3/9/88

ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مـورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره۱۷۴۷۲۸/ت۴۳۴۲۸ ک مورخ ۳/۹/۸۸


 

شماره:۲۰۵۱۶/۲۰۰
تاریخ:۱۱/۰۷/۱۳۸۹
پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۴۴
۸۹
تبصره ۱ ماده ۱۳۲
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مـورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره۱۷۴۷۲۸/ت۴۳۴۲۸ ک مورخ ۳/۹/۸۸
نـظـر بـه ایـنکـه بـا اصـلاح مـصـوبـه شــمـاره ۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مـورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره ۱۷۴۷۲۸/ت۴۳۴۲۸ک مورخ ۳/۹/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد(تصویر پیوست)،۱- عبارت ” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده” جایگزین عبارت “واحدهای احداث شده” می شود.
۲- عبارتهای ” و گردشگری” و “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد” از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت” و در” قبل از عبارت ” خارج از” اضافه شود. بنابراین متن اصلاح شده مصوبه مورد بحث به شرح زیر ابلاغ می گردد:
” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه(۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷) در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن(پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ۱۰ سال مشمول معافیت مالیـاتـی مـوضـوع مـاده ۱۳۲ قـانون مـالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.”
شایان ذکر است مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۶۱۴۸۸ مورخ ۲۹/۷/۸۸ قابل اعمال خواهد بود.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:
 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۲۷- ۳۹۹۰۳۹۲۶
تاریخ اجراء:تاریخ اجرای بخشنامه منسوخ
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:۹۰۶۶۷ مورخ ۹/۹/۸۷
 
 
 شماره:۶۱۴۸۸
تاریخ: ۲۹/۰۷/۱۳۸۸
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۴۷
۸۸
۱۳۲- ۹۲
م
 
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۳۲ ق.م.م
پیرو بخشنامه شماره ۵۴۸۲۹/۲۱۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ تصویب شده متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره ۱۱۰۳۲۰/۸۸۳۳ مورخ ۲۱/۶/۸۸ واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند ۳ مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۳۲ خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند(۱) مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند(۱) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند(۱) فوق خواهند بود.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:*       2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:به پیروی از بخشنامه صدرالذکر
 مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
شماره: ۹۰۶۶۷
تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۳۸۷
پیوست:
بخشنامه
 
۰۵۷
۸۷
تبصره ۱ ماده ۱۳۲
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مورخ ۲۸/۷/۸۷ هیأت محترم وزیران
تصویر تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۴۰ مورخ ۱/۸/۸۷ مبنی بر: «واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گـردشگـری حـسب مورد (پـس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (۳۰) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی بـه مــدت ده (۱۰) سـال مـشـمـول مـعافـیـت مـالیاتی مــوضوع مــاده (۱۳۲) قانـون مـالـیاتهـای مـستقیـم و اصـلاحات بعدی آن می شوند» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
۱- داخلی:              2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
شماره:۱۷۴۷۲۸/ت۴۳۴۲۸ک
تاریخ:۰۳/۰۹/۱۳۸۸
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
 
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۲۵۵۴۹/۲۹۴هـ/ب مـورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ و بـا رعـایـت جـزء “ی” بـند (۱) تـصویـب نامـه شـماره ۱۵۸۷۸۳/ت ۳۸۸۵۵ هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- عبارت “فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده” جایگزین عبارت “واحدهای احداث شده ” می شود.
۲- عبارتهای ” و گردشگری” و “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد” از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت ” و در “قبل از عبارت “خارج از “اضافه شود.
 
این تصویب نامه در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
شماره: ۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ
تاریخ: ۲۸/۰۷/۱۳۸۷
پیوست:
 
وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۷ که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-  مصوب ۱۳۸۰- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شدهبعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی (۳۰) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (۱۰) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.
 
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
  ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi