قوانین وابسته مالیاتی, آئین نامه های مالیاتی

آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388

آیین نامه شماره 211/831/3376 تاریخ 1383/03/09

31617/ت 47456هـ

1391/02/20

شماره آیین نامه:

31617/ت 47456هـ

تاریخ آئین نامه :

1391/02/20

آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388


پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/07/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ آیین نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل
اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ
 
ماده1ـ اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهـوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ و ماده (1) قانون توسـعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به مـنظور تسهیل اجرای سیـاستهای کلی اصل (44) قـانون اساسی با همـان تـعاریـف در ایــن آییــن نامه به کار می روند، سایر واژه هـا و اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند:
الف ـ قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ .
ب ـ اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام.
پ ـ مدیر: عضو حقیقی هیئت مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت.
ت ـ صلاحیت حرفه ای: دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر.
ث ـ داوطلب مدیریت: فردی که صلاحیت حرفه ای وی به عنوان مدیر در یکی از اشخاص تحت نظارت بررسی می شود.
 
ماده2ـ صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است:
الف ـ شرایط اعضای هیئت مدیره ناشر اوراق بهادار:
1ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
2ـ داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
تبصره1ـ در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیئت مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می باشد.
تبصره2ـ دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره ناشر انتخاب شوند.
ب ـ شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار:
1ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
2ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
ج ـ شرایط اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام:
1ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
2ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشکل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد.
د ـ شرایط مدیرعامل نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام:
1ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
2ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد.
تبصره ـ ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (1) بندهای «ب» و «د» و تعیین ضوابط و شاخص های مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (2) بندهای «ج» و «د» براساس قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
 
ماده3ـ سازمان در موارد زیر از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت می نماید:
الف ـ در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری موثر داشته است.
ب ـ در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری موثر پیدا کرده است.
ج ـ در صورت محکومیت قطعی مدیر به هر یک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه.
تبصره ـ سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت به صورت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال می گردد.
 
ماده4ـ مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت می شوند:
الف ـ در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (2) آیین نامه ماده (14) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676هـ مورخ 02/09/1390 برای هر تخلف گردد.
ب ـ در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (4) آیین نامه ماده (14) قانون و محکوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (4) آیین نامه مذکور برای هر تخلف گردد.
 
ماده5 ـ در صورت سلب صلاحیت از هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب کننده رأسا موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید. در صورت عدم برکناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخاب کننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رسیدگی می شود.
تبصره1ـ در خصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ می شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نماید. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون، رسیدگی می شود.
تبصره2ـ درخصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت می نمایند تکالیف و مسئولیتهای مدیران، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود.
 
ماده 6 ـ در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخده به هیئت مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیئت مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.
 
ماده7ـ کسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه بـه عنـوان مدیـر یکـی از اشـخاص تحت نظارت انتخاب شده اند باید صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفه ای به جای آن دستـه از مدیـرانی که شـرایط صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را ندارند، اقدام نمایند در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام خواهد شد.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *