102 1

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394

شماره آیین نامه:

32336/ت52882 هـ

تاریخ آئین نامه :

1395/03/19

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394


تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفتهیأت وزیران در جلسه 12/03/1395 به پیشنهاد شماره 40000/3348/200 مورخ 09/03/1395وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (107) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب 1394 – آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می‌شود.

ب ـ درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‏شود.

پ ـ اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می­باشند.

ت ـ سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می­کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره­برداری قرار می­گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره­برداری از اموال و دارایی­ها، حق توقف بارگنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.

ث- قانون: قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه­های بعدی آن.

ماده2_ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می­ شود.

ردیف

نوع فعالیت

درآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی

ملاحظات

1

الف- فعالیت­های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهره برداری، نظارت، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی و محاسبات فنی.

ب- پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهره برداری در حوزه های هیدرو کربوری بالا دستی.

پ-در آمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد .

20%

15%

10%

2

الف- حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جاده ای از ایران به خارج از کشور

ب- فعالیت های حمل و نقل ریلی،جاده ای، آبی وهوایی در ایران.

20%

18%

فعالیت کارمزدی

25%

وجوه دریافتی

3

آموزش، تعلیمات و کمک های فنی.

15%

4

درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیت های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق.

20%

5

خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی

30%

6

سایر خدمات

30%

تبصره1ـ درآمد حاصل از فعالیت‏های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‏های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه­های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می‏شود ارایه خدمات در ایران محسوب می‏شود.

تبصره2ـ در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت­های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (1)جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می­شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده(107) قانون در پرداختی­های به پیمانکار دست دوم می­باشد.

تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود.[1]

ماده 3- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می­کنند، به شرح زیر تعیین می‏شود:

ردیف

نوع فعالیت

درآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی

1

تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی

20%

2

واگذاری امتیازات و سایر حقوق به:

الف- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیت های تولیدی و معدنی باشد .

ب- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و شهرداری ها

پ-سایر موارد

20%

20%

30%

3

واگذاری فیلم های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر.

20%


ماده 4- در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت‏های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می‏باشد.
ماده 5- پرداخت‏کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‏اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیراین صورت با دریافت‏کنندگان، متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‏های متعلق آن خواهند بود.

ماده 6- در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یادشده اقدام و مالیات متعلق را براساس ماده (107) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (5) این آیین نامه، پرداخت نمایند.

ماده 7- در صورتی که فعالیت موضوع این آیین­نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیما توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می­دهد، جاری نمی­باشد.

تبصره ـ شعب و نمایندگی شرکت­های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می­باشند.

ماده 8- در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‏های مستقیم درخصوص فعالیت‏هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 9- کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (107) قانون که وفق مقررات این آیین­نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن‏ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی­باشند.

ماده 10- در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین­نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفا در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می­باشند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور

 


 


1 . به موجب تصویب نامه شماره 17424/ ت 54629 هـ مورخ 20/02/1397 هیأت محترم وزیران، تبصره 3 به ماده 2 الحاق گردید. مصوبه مذکور طی بخشنامه 39/97/200/ص مورخ 12/03/1397 ارسال گردید.تصویب نامه مذکور به موجب تصویب نامه شماره 67565/ت 55643 هـ مورخ 23/05/1393 اصلاح شد.

مواد قانونی وابسته
 
 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید