آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- با آخرین اصلاحات 1395/05/10

آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- با آخرین اصلاحات ۱۳۹۵/۰۵/۱۰


شماره: ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ

تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۰۷

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

و‌زارت امور اقتصادی و دارایی

 

هیأت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰‌ـ‌، آیین‌ نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰– با آخرین اصلاحات ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

فصل او‌ل ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر [۱]موضوع بند «الف›› ماده (۱۳۹)

ماده ۱‌ـ‌ بقاع موضوع بند ( الف ) ماده ( ۱۳۹ ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود . تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می ‌باشد. [۲]

فصل دو‌م ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند “د›› ماده (۱۳۹)

ماده ۲‌ـ‌ مدارسی که قبلا طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند، نسبت به کمکها و‌هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر[۳] می ‌باشند.

تبصره ۱‌ـ‌ استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، منوط به تأ‌یید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی‌ بر تداو‌م فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد. [۴]

تبصره ۲‌ـ‌ استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود .[۵]

فصل سوم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند «هـ» ماده (۱۳۹)

ماده ۳‌ـ‌ نهادهایی که طبق نظر هیأت و‌زیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر[۶] می ‌باشند.

فصل چهارم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند “و›› ماده (۱۳۹)

ماده ۴ ‌ـ‌ آن قسمت از درآمد صندو‌ق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است مشرو‌ط بر اینکه برای هر سال گواهی لازم مبنی ‌بر صرف درآمد صندو‌ق در امور یاد شده توسط سازمان او‌قاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. [۷]

فصل پنجم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ح›› ماده (۱۳۹)

ماده ۵ ‌ـ‌ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد و‌قفنامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند “ح›› ماده (۱۳۹) می ‌رسد مشمول مالیات به نرخ صفر[۸] است مشرو‌ط بر اینکه:

الف ‌ـ‌ صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا ?ماه پس از پایان سال مالی به اداره او‌قاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود.

ب ‌ـ‌ ادارات او‌قاف و امور خیریه مربوط نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأ‌ییدیه لازم مبنی ‌بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند “ح›› ماده (۱۳۹) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ و‌صول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

تبصره ۱ – ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند ، ارایه نمایند. مفاصا حساب هایی که به این طریق دریافت می شوند ، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند.

تبصره ۲ – شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصا حساب صادر نموده اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

تبصره ۳ ‌ـ‌ موقوفاتی که متولی منصوص‌ التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین ‌نامه خواهند بود.

تبصره ۴ – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانوی مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۵ – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد .[۹]

فصل ششم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ط›› ماده (???)

ماده ۶‌ـ‌ موسسات خیریه و عام‌ المنفعه در صورتی می‌ توانند از نرخ صفر[۱۰] مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که و‌اجد شرایط زیر باشند:

الف ‌ـ‌ موسسه رسما تحت یکی از عناو‌ین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

ب ‌ـ‌ کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند «ح» ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ‌ـ‌  و اصلاحیه بعدی آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (۷) الی (۹) این آیین ‌نامه تأ‌یید شود.[۱۱]

ج ‌ـ‌ اساسنامه آنها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسان و و‌ابستگان طبقات او‌ل و دو‌م آنان، موضوع ماده (۱۸) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید.

د ‌ـ‌ اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دو‌لتی و یا موسسات خیریه و عام‌ المنفعه دیگر و‌اگذار گردد.

هـ ‌ـ‌ بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (۷) الی (۹) این آیین ‌نامه نظارت شود.

تبصره ۱ – کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود.

تبصره ۲ – آن قسمت از کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.[۱۲]

ماده ۷ ‌ـ‌ نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌ المنفعه موضوع بند «ط» ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، و‌لو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف ‌ـ‌ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌ المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌ تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی[۱۳] ذی‌ ربط و در موارد یاد شده در بند (۳) ماده (۱) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه ‌ـ‌ مصوب ۱۳۶۳‌ـ‌، به سازمان مزبور تفویض نماید.

ب ‌ـ‌ نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام ‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می ‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین ‌نامه مربوط به سازمان او‌قاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.

پ ‌ـ‌ مراجع ناظری که قبلا موافق آیین‌ نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۶۶? ‌ـ‌ و اصلاحیه مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام ‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده (۱۳۹) اصلاحی ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ـ‌ و اصلاحیه بعدی آن[۱۴] و مفاد این آیین‌ نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و ‌تطبیق با این آیین ‌نامه نخواهد داشت.

ماده ۸ ‌ـ‌ موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رو‌نوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانکهای محل، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه و‌جوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه ‌های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند.

ماده ۹ ‌ـ‌ موسسات خیریه و عام‌ المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذی ربط تسلیم نمایند و مرجع یادشده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ و‌صول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌ نامه اجرایی ماده (۱۳۹) قانون اعلام و در صورت تأ‌یید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.[۱۵]

فصل هفتم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ی» ماده (۱۳۹)

ماده ۱۰ ‌ـ‌ مجامع حرفه ‌ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردو‌لتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ‌ربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی[۱۶] مقرر موضوع بند «ی» ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

فصل هشتم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند «ک» ماده (۱۳۹)

ماده ۱۱ ‌ـ‌ انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی[۱۷] مکلفند گواهی لازم مبنی‌ بر رسمیت خود را از و‌زارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی‌ ربط تسلیم نمایند.

 
فصل نهم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع بند “ل›› ماده (۱۳۹)

ماده ۱۲ ‌ـ‌ فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط انجام می شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. [۱۸]

فصل دهم ‌ـ‌ مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳۹)

ماده ۱۳ ‌ـ‌ اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند حداقل پانزده رو‌ز قبل از شرو‌ع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حد اکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند.مرجع ناظر مکلف است حداکثر (۴) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید.[۱۹]

فصل یازدهم ‌ـ‌ مقررات عمومی

ماده ۱۴ ‌ـ‌ درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحیه بعدی آن- (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (۱۳۹) مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می‌ شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.[۲۰]

تبصره ۱ – درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد . این حکم شامل درآمد شرکت های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.[۲۱]

تبصره ۲‌ـ‌ درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ‌ای می باشند با رعایت تبصره (۱) این ماده[۲۲]، مالیات متعلق حسب مورد و‌فق مقررات مربوط محاسبه و و‌صول خواهد شد.

ماده ۱۵ ‌ـ‌ اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی قانونمالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – و اصلاحیه ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مطابق ماده ( ۸۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عمل می شود حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ، صورت یا خلاصه درآمد[۲۳] و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود . [۲۴]

ماده ۱۶ ‌ـ‌ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (۱۴۶) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مذکور که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عمل می شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.[۲۵]

ماده ۱۷ ‌ـ در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه‌ ای که اداره امور آنها به سازمان او‌قاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌ نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره او‌قاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.[۲۶]

ماده ۱۸- مفاد این آیین‌ نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ که آغاز سال مالی آن ها ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.[۲۷]

محمدرضا عارف

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور

تصویبنامه در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷ اسفند ۸۱ و اصلاحیه های بع

 

 


[۱] . به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در عنوان فصول دوم تا دهم آیین نامه مذکور ، واژه “معافیت” به عبارت “مالیات به نرخ صفر” اصلاح شد .

[۲] . به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، ماده ۱ اصلاح شد.

متن ماده ۱ قبل از اصلاح:

«معافیت مالیاتی موضوع بند «الف» ماده (۱۳۹) صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان او‌قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان یاد شده می ‌باشد.»

[۳] . به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰،  در ماده ۲ عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد.

[۴] . به موجب بند ۴ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰،یک عبارت در  تبصره ۱ ماده ۲ اصلاح و یک عبارت الحاق گردید.

متن تبصره ۱ ماده ۲ قبل از اصلاح:

« استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال، منوط به تأ‌یید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی‌ بر تداو‌م فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.»

[۵] . به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، تبصره ۲ ماده ۲ اصلاح شد.

متن تبصره ۲ ماده ۲ قبل از اصلاح:

« موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می‌ باید به شرح فصل پنجم این آیین ‌نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان او‌قاف و امور خیریه و‌اقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأ‌ییدیه سازمان او‌قاف و امور خیریه مبنی ‌بر صرف درآمد مربوط در امور مذکور در بند ‹‹ح›› ماده (۱۳۹) اصلاحی و‌فق ماده (۸) این آیین‌ نامه خواهد بود.»

[۶] . به موجب بند ۶ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰،  در ماده ۳ عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد.

[۷] . به موجب بند ۷ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰،  در ماده ۴ عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد و دو عبارت به این ماده الحاق شد.

متن ماده ۴ قبل از اصلاح:

« آن قسمت از درآمد صندو‌ق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشرو‌ط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی ‌بر صرف درآمد صندو‌ق در امور یاد شده توسط سازمان او‌قاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد. »

[۸] . به موجب بند ۸ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰،  در ماده ۵ عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت « مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح شد.

[۹] . به موجب بند ۹ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰،  در بند ب ماده ۵  یک عبارت از متن بند ب حذف شد و چهار تبصره به آن الحاق شد و متن تبصره قبلی با اصلاح یک عبارت به عنوان تبصره ۳ ابقاء شد.

متن بند ب ماده ۵ قبل از اصلاح:

«ب ‌ـ‌ ادارات او‌قاف و امور خیریه مربوط نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأ‌ییدیه لازم مبنی ‌بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ‹‹ح›› ماده (۱۳۹) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ و‌صول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

تبصره موقوفاتی که متولی منصوص‌ التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین ‌نامه خواهند بود.»

[۱۰] . به موجب بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در ماده ۶ واژه معافیت به نرخ صفر اصلاح شد.

[۱۱] . به موجب بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در بند ب ماده ۶، واژه مصارف به مصرف اصلاح شد و یک عبارت به متن بند ب الحاق گردید.

متن بند ب ماده ۶ قبلی:

«کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند ‹‹ح›› ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ – آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (۷) الی (۹) این آیین ‌نامه تأ‌یید شود.»

[۱۲] . به موجب بند ۱۲ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، تبصره ۱ و ۲ به ماده ۶ الحاق شد.

[۱۳] . به موجب بند ۱۳ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در بند الف ماده ۷، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به « ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح شد.

[۱۴] . به موجب بند ۱۴ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت« مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷» الحاق شد.

[۱۵] . به موجب بند ۱۵ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، اصلاحاتی در متن ماده ۹ انجام شد.

متن ماده ۹ قبل از اصلاح:

«موسسات خیریه و عام‌ المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ و‌صول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌ نامه اجرایی ماده (۱۳۹) قانون اعلام و در صورت تأ‌یید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.»

[۱۶] . به موجب بند ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در ماده ۱۰، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد.

[۱۷] . به موجب بند ۱۷ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در ماده ۱۱،واژه «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی» اصلاح شد.

[۱۸] . به موجب بند ۱۸ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در ماده ۱۲، عباراتی حذف، الحاق و اصلاح شد.

متن ماده ۱۲ قبلی:

 

« فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود. فعالیتهای یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.»

[۱۹] . به موجب بند ۱۹ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در ماده ۱۳ عباراتی حذف، اصلاح و الحاق شد.

متن ماده ۱۳ قبلی:

«اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند حداقل پانزده رو‌ز قبل از شرو‌ع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.»

[۲۰] .  به موجب بند  ۲۰ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، در ماده ۱۴، دو عبارت الحاق و یک عبارت حذف گردید.

متن ماده ۱۴ قبلی:

«درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳/۰/۱۱/۲۷ ‌ـ‌ (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (۱۳۹) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می‌ شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر فعالیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.»

[۲۱] . به موجب بند  ۲۱ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، تبصره ۱ ماده ۱۴ اصلاح شد.

متن تبصره ۱ ماده ۱۴ قبل از اصلاح:

«نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون یاد شده تلقی نمی گردد.»

[۲۲] . به موجب بند ۲۲ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، عبارت فوق به تبصره ۲ ماده ۱۴ الحاق شد.

[۲۳] . به موجب بند ۲۳ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، یک عبارت به ماده ۱۵ الحاق شد و  واژه «یا» پسز از عبارت «سود و زیان» به «،» و عبارت «حساب درآمد» به صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح شد.

[۲۴] . به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۲۴۲۸۹۵/ ت ۴۸۵۲۴ ه مورخ ۹۱/۱۲/۸ هیات محترم وزیران عبارت “و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث ” حذف می شود.

متن ماده ۱۵ قبل از تصویب نامه فوق الذکر:

«اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.»

همچنین متن این ماده به موجب تصویب نامه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷ هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶، به شرح فوق اصلاح گردید.

[۲۵] . به موجب بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، ماده  ۱۶ اصلاح شد.

متن ماده ۱۶ قبل از اصلاح سال ۱۳۹۵:

«عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده ( ۱۳۹ ) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد . این اصلاحیه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۹ مودیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده ( ۲۳۸ ) قانون مالیاتهای مستقیم ، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده ( ۲۵۱ ) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.»

همچنین متن این ماده قبلا به موجب تصویب نامه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷ هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ و نامه اصلاحی شماره ۸۰۷۷۹/۵۰۲۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ به شرح فوق اصلاح گردید.

متن ماده ۱۶ قبلی

« عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین ‌نامه از سوی اشخاص موضوع بند های ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون یاد شده، در هر سال مالی موجب محرو‌میت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

 قبلا به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۴۲۸۹۵/ ت ۴۸۵۲۴ ه مورخ ۹۱/۱۲/۸ هیات محترم وزیران، متن زیر جایگزین ماده ( ۱۶ ) می شود :

«ماده ۱۶ – تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است .
تبصره – فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ( تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه ) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد .» ضمنا در ماده مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۸۵۷۵۹/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶، عبارت « و رعایت مقررات این آیین نامه » حذف شد .

 [۲۶] . به موجب بند ۲۵  تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، ماده ۱۷ الحاقی آیین نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد.(ماده ۱۸ قبل به ماده ۱۷ و ماده ۱۹ به ماده ۱۸ اصلاح و تغییر یافت.)

متن ماده ۱۷ قبل از حذف:

«آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند ( ح ) ماده ( ۱۳۹ ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – خواهد بود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره – آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد ، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد

قبلا ماده ۱۷ الحاقی به شرح فوق به موجب تصویب نامه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷ هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶، به شرح فوق اصلاح گردید.

قبلا به موجب تصویب نامه شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲، متن زیر به عنوان ماده ( ۱۷) به تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ الحاق و شماره مواد نیز اصلاح گردید :

ماده ۱۷-آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد ، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد ، در غیر این صورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود . مگر اینکه قبل از انقضای مدت یادشده ، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی ربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد .

تبصره ۱ – تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد ، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ – مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد .

متن ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۷

«در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه‌ ای که اداره امور آنها به سازمان او‌قاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌ نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره او‌قاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.»

 [۲۷] . به موجب بند ۲۵  تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، ماده ۱۷ الحاقی آیین نامه حذف و شماره مواد بعد به ترتیب اصلاح شد.(ماده ۱۸ قبل به ماده ۱۷ و ماده ۱۹ به ماده ۱۸ اصلاح و تغییر یافت.) ضمنا ماده ۱۸ به موجب بند ۲۶ تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت۵۳۱۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰، اصلاح شد.

متن ماده ۱۸ قبل از اصلاح:

«مفاد این آیین‌ نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (۱۳۹)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ـ‌ که سال مالی آنها از ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ به بعد شرو‌ع می شود جاری خواهد بود.»

 

مواد قانونی وابسته
 

فهرست مطالب

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi