موضوع

آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی


شماره ابلاغ : 189120/ت47548هـ

شماره انتشار : 19458

تاریخ ابلاغ: 27/09/1390

تاریخ روزنامه رسمی : 30/09/1390

آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 8 / 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و به استـناد جزء « ب » بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف ـ بنگاه اقتصادی : واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند .
ب ـ دارایی ها : دارایی های ثابت مشهود و نامشهود .
ج ـ مالیات : مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد ( 48 ) ، ( 105 ) و ( 131 ) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن . [1]

ماده 2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد
این آیین نامه ، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود .

تبصره 1 ـ در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ( 106 ) و ( 161 ) قانون تجارت می باشند .

تبصره 2- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال 1393 ، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی ، تا پایان سال 1393 منظور نمایند . [2]

ماده 3-حذف شد.[3]

ماده 4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

ماده 5 ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ( 151 ) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است .

ماده 6 ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد .

تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقـررات ماده ( 59 ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 143 ) قانون یادشده خواهند بود .

ماده 7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ( 115 ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده ( 106 ) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد .

ماده 8 – تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد .

تبصره-  تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد . [4]

ماده 9ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است .

ماده 10 – بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند :
الف – اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390 .
ب – اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی .

تبصره –شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) می باشند . [5]
الف – اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1390 ( صرفا برای سال تجدید ارزیابی )

ماده 11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود .

ماده 12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود .

ماده 13 – این اصلاحیه از تاریخ 1/ 1/ 1390 لازم الاجرا می باشد . [6]

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 


1.        به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 23754/ت50110هـ مورخ 04/03/1393  در بند ( الف ) ماده ( 1 ) عبارت “و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است . ” حذف می شود .  

2.        به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 23754/ت50110هـ مورخ 04/03/1393  در تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) ، عبارت “پایان سال 1391” جایگزین عبارت “سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی” می شود و به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 در تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) عبارت “تا پایان سال 1393” جایگزین عبارت های “تا پایان سال 1391” و “طی سال 1391” می شود .

3.        به موجب بند 2 تصویب نامه 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 ماده 3 حذف گردید. متن ماده 3 قبل از حذف:« با توجه به بندهای ( 34 ) و ( 35 ) استاندارد حسابداری شماره ( 11 ) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد ، الزامی است .»

4.        به موجب بند 3   و 4 تصویب نامه 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 یک عبارت از متن ماده 8 حذف گردید و تبصره ماده مذکور اصلاح شد.

5.       به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 23754/ت50110هـ مورخ 04/03/1393 متن  ماده 10 جایگزین شد که مجددا به موجب بند 5 تصویب نامه 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393 متن ماده 10 تغییر نمود.

6.        به موجب بند 6 تصویب نامه 136587/ت50976هـ مورخ 13/11/1393، ماده 13 الحاق گردید.

مواد قانونی وابسته
 
 

 

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها