آیین نامه اجرایی جزء”ب” بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

آیین نامه اجرایی جزء”ب” بند(۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور


شماره:۳۵۹۶۲/۲۳۰/د

تاریخ:۰۵/۱۰/۱۳۹۰

پیوست:دارد
بخشنامه
 
۰۶۴
۹۰
جزء ب بند ۷۸ بودجه ۹۰
ب
 
مخاطبین/ ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی ….
امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع
آیین نامه اجرایی جزء”ب” بند(۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
به پیوست تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ هیئت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرایی جزء “ب” بند(۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۴۵۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ درج شده است،جهت اجراء ارسالو ابلاغ می گردد.
 
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجراء:در سال ۱۳۹۰
مدت اجراء:در سال ۱۳۹۰
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
یا سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل هامنسوخ(شماره و تاریخ):
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۳۹۶۷۰۸۵ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
شماره:۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ
تاریخ:۲۷/۰۹/۱۳۹۰
پیوست:
 
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آییننامه اجرایی جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
 
ماده۱ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.
ب ـ داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای آن.
 
ماده۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه، داراییهای خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.
تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت میباشند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال ۱۳۹۱ منظور نمایند.
 
ماده۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.
 
ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابیشده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
 
ماده۵ ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
 
ماده۶ ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابیشده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمامشده دارایی میباشد.
تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقـررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون یادشده خواهند بود.
 
ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمدمشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (۱۰۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
 
ماده۸ ـ تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد.
تبصره ـ تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.
 
ماده۹ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
 
ماده۱۰ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند:
الف ـ اعلامنظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی
 
ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههایاقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود.
 
ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیسجمهور
 
 
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi