آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه

آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه


شماره:۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک

تاریخ:۱۰/۰۵/۱۳۹۲

پیوست:

 

 

وزارت دفات و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور

 

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۱بنا به پیشنهاد وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و بهاستناد ماده(۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی-مصوب ۱۳۹۰- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آییننامه اجرایی مواد(۴۴)،(۴۴)مکرر و(۴۵)قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آییننامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

 

 

ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳- و اصلاحات بعدی آن

ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح،ارتش جمهوری اسلامی ایران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه

ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی

ج ـ هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۴) قانون

چ ـ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۶) قانون

ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار میگیرد.

خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار میگیرد.

دـ نیازمند مراقبت:کسی که به علت کبر سن،صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئتهای رسیدگی براساس اسناد،مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است.

تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیئتهای رسیدگی موضوع بندهای«ج»و«چ»لازمالاجراست.

ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد.

رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند.

زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد.

ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجهداران و سربازان عادی وظیفه

س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد.

ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد.

ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امامخمینی (ره) می باشد.

 

ماده۲ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:

الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.

تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود.

ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر

تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی میتوانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهرهمندخواهند شد.مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق است.

پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور

تبصره۱ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.

تبصره۲ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و بهتشخیص شورای پزشکی مطابق آییننامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد،مشمول میتواند از معافیت استفاده نماید.

ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.

تبصره۱ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آییننامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول میتواند از معافیت استفاده نماید.

تبصره۲ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.

ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر

تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.

ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند(دختر و پسر).

تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود.

چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند(دختر و پسر).

ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر میباشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئتهای رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار میگردد.

خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.

د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی.

تبصره۱ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد.

تبصره۲ـ فوت در زمان غیبت،فرار از خدمت،بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد.

ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور.

ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند.

ز ـ تنها پسر خانوادههای مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند.

ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج میکنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار میگردند.

 

ماده۳ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد(۱۰۱۹) تا (۱۰۲۴) و ماده(۱۰۲۹)قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب ۱۳۷۶- باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته میشود.

 

ماده۴ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقیمانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب میشود.

 

ماده۵-وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.

 

ماده۶- از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت،در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت،یکی از آنان که فاقد غیبت باشد میتواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید.حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است.

 

ماده۷-در معافیتهای مقرر در ماده(۴۴)و ماده (۴۴) مکرر قانون، یک نفر نمیتواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد.

تبصره۱ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند(۴)ماده (۴۴) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج میکنند نیست.

تبصره۲ـ معافیت موضوع بند(۱)ماده(۴۴)مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر میشود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمیشود.

 

ماده۸ ـ مشمولانی که از هر یک از معافیتهای موقت مقرر در قانون بهرهمند شدهاند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد.

 

ماده۹ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و روسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگیکننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید.

 

ماده۱۰ـ کارکنان وظیفهای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمیگیرند.

 

ماده۱۱ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان بهمراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی میباشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگیکننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئتهای رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئتهای یادشده لازمالاجراست.

 

ماده۱۲ـ سازمان موظف است رسیدگیهای اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پروندههای مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (۴۴) و (۴۴) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأسا نسبت به صدور معافیت اقدام نماید.

تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیئتهای رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین میشود.

 

ماده۱۳ـ هیئتهای رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر میباشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد،موضوع به جلسه آتی موکول میشود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی میشود.

 

ماده۱۴ـ اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود.

 

ماده۱۵ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیتهای مندرج در قانون شناخته شوند، میتوانند از معافیتهای مورد نظر استفاده نمایند.

 

ماده۱۶ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئتهای رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است.

تبصره- در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکانپذیر نباشد، پس از رویت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است.

 

ماده۱۷ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق میگیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت بهنزدیکترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند،پس از رویت بستگان ذینفع،مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رویت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

تبصره- اعلام نظر درخصوص معلولیت،بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول،با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ میباشد.

 

ماده۱۸ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر میباشد:

الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان،سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.

ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.

پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.

ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره)

ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور

ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح

چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه

ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج

خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی

دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح

ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین میگردد

تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود.

 

ماده۱۹ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده مینمایند، بلامانع است.

تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آییننامه مربوط خواهد بود.

 

ماده۲۰ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند(۲)ماده (۴۵) قانون که قبلا فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است.

 

ماده۲۱ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند(۳) ماده(۴۵) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد،لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق میگیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد.

 

ماده۲۲ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سالهای گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیتهای مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نمودهاند،در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده میتوانند برابر ماده (۴۵) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند.

 

ماده۲۳ـ فصل چهارم آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ۱۵/۵/۱۳۶۴ و  اصلاحات بعدی آن لغو میشود.

 

این تصـویبنامه در تاریخ  ۶/۵/۱۳۹۲  به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

فهرست مطالب

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi