آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تبصره ماده (6)قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تبصره ماده (۶)قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


شماره:۱۲۷۸۲۶/ت۴۸۷۷۰هـ

تاریخ:۱۶/۰۷/۱۳۹۲

پیوست:

 

وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

<سازمان حفاظت محیطزیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره ماده(۶)قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی ماده (۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

 

ماده۱-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار میروند:

 الف- سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

ب-قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی – مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹-. 

ج- آلودگی: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتیها، نفتکشها و شناورها در آبهای موضوع قانون.

د-مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوط دارای نفت از قبیل سوخت نفتی،لجن نفتی،مواد زاید و فضولات نفتی،انواع فرآوردههای نفتی و مشتقات آن.

هـ-مالک کشتی،نفتکش یا شناور:شخصی یا اشخاصی که نامشان به عنوان مالک کشتی،نفتکش یا شناور ثبت شده و هر شخص در حکم مالک که کشتی، نفتکش یا شناور را در تصرف دارد.

و-تعهدنامه: سندی که به موجب آن موسسههای مالی،بانکها،باشگاههای حفظ منافع و جبران خسارت و نظایر آن که اعتبارشان مورد تأیید سازمان است،متعهد میشوند خسارات ناشی از آلودگی نفتی را مطابق کنوانسیونهای بینالمللی، قانون و این آییننامه جبران کنند.

ز- باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت(کلوپ پیاندآی): اجتماعی از مالکان کشتی،نفتکش و شناور که اقدام به تشکیل گروهی نمودهاند که بر اساس یک رابطه غیرتجاری و دو طرفه همدیگر را نسبت به مسئولیت موجود در برابر ثالث بیمه میکنند.

ح- بیمهنامه: سندی که به موجب آن بیمهگر در مقابل گرفتن حق بیمه متعهد میشود خسارات موضوع قانون را جبران نماید.

ط- واحد محاسبه: حق برداشت ویژه (SDR) مطابق تعریف صندوق بینالمللی پول.

ی-کنوانسیون مسئولیت:کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی مصوب -۱۳۴۸-(۱۹۶۹میلادی) و پروتکل ۱۳۷۰(۱۹۹۲ میلادی) و اصلاحیه آن.

ک-کنوانسیون نفت سوخت: کنوانسیون بینالمللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارات آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب۱۳۸۰(۲۰۰۱ میلادی).

ل-کنوانسیون تحدید مسئولیت: کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مصوب ۱۳۵۵(۱۹۷۶ میلادی).

 

ماده۲- هر کشتی،نفتکش و شناور،برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبهای موضوع قانون به مواد نفتی،باید بیمهنامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای واحد محاسبه موضوع این آییننامه تهیه کند.

 

ماده۳-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که بیش از(۰۰۰/۲)تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت به صورت فله به عنوان محموله حمل میکند،باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یاد شده،برای پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی،بیمهنامه یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند:

الف- تا(۰۰۰/۵) تن ظرفیت ناخالص (۰۰۰/۵۱۰/۴)واحد محاسبه

ب- از (۰۰۰/۵) تا (۰۰۰/۱۴۰)تن ظرفیت ناخالص به ازای هر واحد اضافه بر(۰۰۰/۵) تن(۶۳۱) واحد محاسبه به بند (الف) اضافه میشود.

ج- بیش از (۰۰۰/۱۴۰)تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۷۷۰/۸۹) واحد محاسبه.

 

ماده۴-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که حداکثر تا(۰۰۰/۲) تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت را به صورت فله به عنوان کالا حمل میکند، باید بیمهنامه و یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند:

الف- تا(۱۰۰) تن ظرفیت ناخالص (۰۰۰/۵۰۰)واحد محاسبه

ب-از (۱۰۱) تا (۱۵۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۰۰۰/۱)واحد محاسبه

ج- از (۱۵۱) تا (۶۰۰)تن ظرفیت ناخالص (۰۰۰/۵۰۰/۱) واحد محاسبه

د- از (۶۰۱) تا (۲۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۵۰۰/۲) واحد محاسبه

هـ- از (۲۰۰۱) تا (۵۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص،(۰۰۰/۰۰۰/۳)واحد محاسبه

 

ماده۵-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور،برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتی، نفتکش و شناور،باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتی،بیمهنامه یا تعهدنامهای با مبالغ زیر تهیه کند:

الف- تا(۲۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۲) واحد محاسبه

ب- یش از(۲۰) تن تا (۵۰) تن ظرفیت ناخالص،(۰۰۰/۱۰) واحد محاسبه

ج- بیش از (۵۰)تن تا (۱۰۰)تن ظرفیت ناخالص،(۰۰۰/۲۵) واحد محاسبه

د- بیش از (۱۰۰) تن تا (۳۰۰) تن ظرفیت ناخالص،(۰۰۰/۷۰) واحد محاسبه

هـ- بیش از (۳۰۰) تن تا (۵۰۰) تن ظرفیت ناخالص،(۰۰۰/۱۶۷) واحد محاسبه

و- یش از (۵۰۰) تن تا (۰۰۰/۳۰) تن ظرفیت ناخالص،(۰۰۰/۱۶۷) واحد محاسبه به اضافه (۱۶۷) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده در بند (هـ).

ز- بیش از (۰۰۰/۳۰) تا (۰۰۰/۷۰) تن ظرفیت ناخالص، (۱۲۵) واحد محاسبه بهازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده در بند (و).

ح- بیش از (۰۰۰/۷۰) تن ظرفیت ناخالص، (۸۳) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار محاسبه شده در بند (ز).

 

ماده۶-مالک هر کشتی،نفتکش و شناور که مواد نفتی به غیر از نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت،حمل میکند باید بیمهنامه و یا تعهدنامه با مبالغ زیر تهیه کند:

الف- تا (۰۰۰/۲) تن ظرفیت ناخالص (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) واحد محاسبه

ب- از (۰۰۱/۲) تا (۰۰۰/۵۰)تن ظرفیت ناخالص (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) واحد محاسبه بهاضافه (۵۰۰/۱) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی.

ج- از(۰۰۱/۵۰) تن ظرفیت ناخالص به بالا(۰۰۰/۰۰۰/۱۰)واحد محاسبه بهاضافه(۳۶۰)واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی و در هر صورت سقف پوشش بیمه، نباید از (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) واحد محاسبه تجاوز نماید.

 

ماده۷-در بیمهنامه حداقل باید مشخصات کشتی،نفتکش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالک یا مالکین و بیمهگزارها،مبلغ بیمه،مدت بیمه،تاریخ و محل انعقاد قرارداد،مبلغ حق بیمه و خطرهای تحت پوشش بیمهنامه درج شود.

 

ماده۸-در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمونعنه،مبلغ تعهد،امضاء و مهر ضامن،مدت تعهد،تاریخ و محل ایجاد تعهد،مشخصات کشتی، نفتکش و شناور مطابق گواهینامه ثبت و خطرهای تحت پوشش تعهد درج شود.

 

ماده۹-گواهینامههایی که در اجرای کنوانسیونهای بینالمللی مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای مذکور صادر شده و به تشخیص سازمان بیانگر رعایت مفاد این آییننامه است، به منزله وجود بیمهنامه یا تعهدنامه قابل قبول میباشد.

 

ماده۱۰-سازمان موظف است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، نفتکش و شناور فاقد بیمهنامه، تعهدنامه یا گواهینامه در آبهای موضوع قانون جلوگیری بعمل آورد.

 

تبصره-مالک و یا سایر مسئولان کشتی،نفتکش و شناور باید بیمهنامه یا تعهدنامه و گواهینامه را در کشتی،نفتکش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان ارایه نمایند.

 

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

 

 

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi