آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور

آیین‌نامه اجرایی جزء(۳) بند (ق) تبصره(۲)قانون بودجه سال۱۳۹۳کل کشور


شماره:۱۴۴۸۵/ت۵۰۴۱۴هـ
تاریخ:۱۴/۰۲/۱۳۹۳
پیوست:
 
وزارت نفت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (۳)بند (ق) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور، آییننامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آییننامه اجرایی جزء(۳) بند (ق) تبصره(۲)قانون بودجه سال۱۳۹۳کل کشور
 
ماده۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف- صنایع تکمیلی و پاییندستی پتروشیمی:واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی(مصرفکننده خوراک گاز طبیعی)به عنوان ماده اولیه استفاده میکنند و یا واحدهای زنجیره پایینتر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی.
ب- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸و اصلاحات آن.
ج ـ خوراک گاز:گاز طبیعی خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی کشور.
د- اشتغالزایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایهگذاری کل پانصد میلیارد ریال.
 
ماده۲-به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (۳)بند (ق) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال ۱۳۹۳اقدام کنند، از تخفیفهای زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار میشوند:
۱-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته با رعایت مکانیابی وزارت نفت،واقع شده و اشتغالزایی موضوع این آییننامه را نیز ایجاد نماید،از تخفیف سی درصدی درهر مترمکعب برخوردار میشوند.
۲-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته با رعایت مکانیابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند.
۳-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته صورت پذیرد،از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال۱۳۹۳،نقاط مستعد سرمایهگذاری را از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود،اعلام نماید.
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi