آئین نامه های مالیاتی

آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ایین نامه ه50384ت/5724 تاریخ 1393/01/26

آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور


 

شماره آیین نامه:

5724/ت50384هـ

تاریخ آئین نامه :

1393/01/26

آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

 

آییننامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 

ماده1-در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف- کشاورزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی (از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان،جنگلداری و مرتعداری) فعالیت میکنند.

ب- حق بیمه اجتماعی:مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود.

ج- حوادث غیرمترقبه:خشکسالی،سیل،برف و تگرگ،سرمازدگی،آتشسوزی،آفات و بیماریهای همهگیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی را با مخاطره جدی روبهرو میکند.

د- بانک عامل:بانکها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یادشده میباشند.

 

ماده2- در سطح ملی،فهرست استانها و یا مناطقی از استانها که از سال 1392 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشتهاند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداریها و کارگروه موضوع ماده (3) اعلام خواهد شد.

 

ماده3- در سطح منطقهای، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه، برعهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان،اداره جهاد کشاورزی (دبیر کارگروه)،اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود.

تبصره- دبیر کارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آییننامه را به بانکهای عامل و یا واحدهای اداری مربوط منعکس مینماید.

 

ماده4-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است،به عمل خواهد آورد.

تبصره- مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از سال 1392تعیین میشود.

 

ماده5- بانکهای عامل نسبت به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان اقدام نمایند.

تبصره1- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه یادشده، خسارت وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین، پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده نمیشوند.

تبصره2- دوره زمانی تأثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیرمترقبه برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی از سال 1392 تعیین میشود.

 

ماده6- بانکهای عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آییننامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند.

 

ماده7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آییننامه را در مقاطع زمانی سهماهه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارایه نمایند.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیسجمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *