تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

تصویب نامه و تصمیم نامه : 148532 تاریخ تصویب نامه وتصمیم نامه :1392/09/13

شماره:148532/ت49737هـ

تاریخ:13/09/1392

آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


شماره:148532/ت49737هـ
تاریخ:13/09/1392
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
 
هیئتوزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره 62355 مورخ 17/7/1392معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آییننامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 
ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:
الف- طرحها: طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1392کل کشور و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها.
ب- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرحهای مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها.
ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرحها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی مینمایند.
د- بانک عامل: بانکها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
 
ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرحهای خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاعرسانی نماید.
تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرحهای خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید.
 
ماده3- در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرحها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید.
 
ماده4- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید.
 
ماده5- بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین میشود.
 
ماده6-سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرحها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.
تبصره- بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی براساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، در سال 1392 از محل اعتبارات طرحها صورت میگیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
 
ماده7- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرحها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت مینماید.
 
ماده8- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آییننامه را به تفکیک طرحهای ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و استانداریها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرحها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *