تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

شماره:4535/ت 50357هـ

تاریخ: 24/01/1393

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

 
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت،معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه 6/1/1393به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (6)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور

ماده
1- اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر بکار میروند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1393کل کشور.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی،شرکتهای وابسته به وزارتخانههای نیرو،نفت،راه و شهرسازی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،ارتباطات و فناوری اطلاعات،صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته.
د-طرح:طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی،طرحهای حمل و نقل،طرحهای آبرسانی و تأمین آب،احداث و تکمیل طرحهای آب شیرینکن،تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
هـ-اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بینام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ و آییننامه اجرایی آن میباشد.
و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی
ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و دارنده آن به صورت مشاع،مالک بخشی از دارایی میباشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرفکننده یا بانی واگذار میشود.
ح-صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژههای ناشر منتشر میشود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
 
ماده2-در اجرای بند (الف) تبصره (6)قانون، به ناشران اجازه داده میشود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/150) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرحها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین میشود:
 
ردیف
شرکتهای موضوع بند (الف) تبصره(6)
مبلغ (میلیارد ریال)
1
شرکتهای تابعه وزارت نفت
000/50
2
شرکتهای تابعه وزارت نیرو
000/40
3
شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی
000/25
4
شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
000/10
5
شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
000/5
6
شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت
000/10
7
شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی
000/10
جمع کل
000/150
 
ماده3-هنگام واگذاری طرحهایی که مطابق آییننامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.
 
ماده4- ناشر میتواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذیربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
 
ماده5- ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه از طریق وزیر ذیربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند.
 
ماده6- اوراق مـشارکت و یا صکـوک فروش نرفته هر طـرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمیباشد.
تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات طرح موضوع این آییننامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است،به بانک مرکزی ارایه دهد.
 
ماده7-با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر میشود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانکهای عامل خواهد بود.
 
ماده8- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آییننامه اقدام نماید.
 
ماده9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحهای تأیید شده توسط بانک عامل،ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام مینماید.
 
ماده10- بانک مرکزی به تشخیص خود میتواند ناشر را بهانتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانههای مجاز، ملزم نماید.
 
ماده11-بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذیربط در تبصره(6)قانون خواهد بود.
تبصره ـ سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده موضوع این آییننامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علیالحساب آنها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
 
ماده??در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (6)قانون،ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل میباشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت)،بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأسا اقدام نماید.
 
ماده??در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمانبندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز)به پیمانکاران،مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.
تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار میگردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته میشود.
 
ماده14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علیالحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات ندارد.
 
ماده15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام میشود.
تبصره ـ در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.
 
ماده16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت “غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل” در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات مشمول این آییننامه واگذار شده است، میباشد.
 
ماده??بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
 
ماده18- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (6)قانون به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور و شهرداریها و سازمانهای وابسته نزد خزانهداری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (??????) جدول شماره (?) قانون واریز نماید.
 
ماده ??ـ سایر موارد پیشبینی نشده در این آییننامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *